Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Malmökraften

I Malmökraften arbetar Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Försäkringskassan, primärvården och psykiatrin i Region Skåne och FINSAM i Malmö tillsammans för att minska den långtidsarbetslöshet som bitit sig fast på grund av matchningsproblem mellan arbetsgivare och befintliga arbetstagare i Malmö, låg utbildningsnivå, glappet för arbetslösa sjukskrivna som inte klarar kriterierna för det förstärkta samarbetet, ojämställdhet mellan kvinnor och män gällande arbetsmarknadsinsatser och ohälsa.

Syfte:  Minska långtidsarbetslösheten i Malmö och på organisationsnivå införa och sprida en modell som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges regioner och kommuner kan använda för att tillsammans hantera utmaningar med att möta personer som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid och få dem att komma tillbaka till ett arbete.

Målgrupp: Malmöbor i arbetsför ålder som varit utan arbete under minst 12 månader. Individen ska inte bedömas kunna ta del av inom Arbetsförmedlingen upphandlade insatser utan är i behov av samverkan samt gynnas av gemensam planering och förberedande insatser. Särskilt deltagare från Försäkringskassan har en dokumenterad ohälsa som försvårar återinträde på arbetsmarknaden. Övriga deltagare har under lång tid varit utanför arbetsmarknaden vilket gör att utmaningarna kring ohälsa och sammansatt problematik därför inte sällan är ett huvudfokus för deltagare i Malmökraften.

Insats: 47 medarbetare från parterna flyttar ihop i gemensamma lokaler och jobbar tillsammans i multikompetenta team. Under den tid som satsningen pågår kommer teamen att ha kontakt med 1300 långtidsarbetslösa Malmöbor. Målet är att minst 45% ska gå till arbete och 10% ska gå till reguljär utbildning eller SFI. Malmökraften kommer arbeta med en metod som bygger på refleksiv praktik från Vaeksthusets forskningscenter med fokus på tron på deltagarnas förmåga samt en prototyp framtagen genom tjänstedesign tillsammans med deltagare i Malmökraften 2.0 "Ett möte där man söker jobb med deltagare!"

Beviljad finansiering: 1/9 2023-31/12 2024

Kontakt: Projektledare Nina Aronsson 

nina.aronsson@arbetsformedlingen.se

Aktuellt: 

Ansökan Malmökraften

Kryddgårdenmodellen 2024-2027

Kryddgårdenmodellen har under 3 år byggt grunden för en modell till fördjupad samverkan mellan den offentliga primärvården och ASF inom Malmö stad. Samarbetet har förbättrat möjligheterna för Malmöbor att komma ut i arbete och studier genom att kommunikationen mellan organisationerna förbättrats. Hälsoförfrågan uppfattas av organisationernas medarbetare som ett konstruktivt informationsdokument mellan organisationerna inför planering gällande arbetshindrande ohälsa. Rehabkoordinatorerna är etablerade kontaktpersoner för ASF. Lokala REKOforumet utgör ett stöd för att tydliggöra REKO-funktionen samt ger utrymme för dialog då potentiella aktörer i Malmöbons kontext bjuds in till forumet. SIP används då behov av samordning finns för att Malmöbon ska nå mål som arbete/studier, egen ekonomi och ökad hälsa.

Det finns kvarstående behov av insatser för att nå enhetlighet, tillgänglighet och samordnat personcentrerat stöd för att alla Malmöbor ska ges chans att nå arbete/studier.

Läs mer

Malmökraften

I Malmökraften arbetar Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Försäkringskassan, primärvården och psykiatrin i Region Skåne och FINSAM i Malmö tillsammans för att minska den långtidsarbetslöshet som bitit sig fast på grund av matchningsproblem mellan arbetsgivare och befintliga arbetstagare i Malmö, låg utbildningsnivå, glappet för arbetslösa sjukskrivna som inte klarar kriterierna för det förstärkta samarbetet, ojämställdhet mellan kvinnor och män gällande arbetsmarknadsinsatser och ohälsa.

Läs mer

Kryddgårdenmodellen 2021 - 2024

I dagsläget finns det inte tillräckligt utvecklade och etablerade metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö, vilket riskerar att leda till att Malmöbor faller mellan stolarna. De huvudsakliga problemen är att (1) socialtjänsten upplever att det finns en informationsbrist från sjukvården sida; (2) Arbetsmarknadsavdelningen upplever att det finns ett behov av närmre dialog med vården och (3) sjukvården upplever att utförandet av tidskrävande utlåtanden inte hjälper patienterna vidare. För att komma till rätta med ovanstående problemformulering ska Kryddgårdenmodellen implementeras inom primärvården i Malmö samt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Läs mer

FRAM

Grunden för FRAM är en arbetsmarknadsinsats med arbetsträning i anpassad miljö, men med utökat fokus på de indikatorer som det danska forskningsprojektet ”Jobbindikatorprojektet” identifierat, med särskilt fokus på att skapa en stark samverkan mellan FINSAM:s deltagande parter.

Läs mer