Så här startar du

Grunderna vid uppstarten av insatser i FINSAM i Malmö är följande:

* Malmöbor som tillhör målgruppen för insatsen besitter kunskaper, erfarenheter och insikter som värdefulla och som därför ska tas tillvara i ansökningsprocessen.

* Ett lyckat utvecklingsarbete bygger på en god förståelse av vad som skall utvecklas. Detta fås genom att ha tillgång till många olika perspektiv av vad problemet är.

* Skall utveckling ske måste flera systemnivåer samarbeta kring framtagandet av insatserna. Chefer med fokus på vad och handläggare samt verksamhetsutvecklare med fokus på hur.

* En viktig del är tillgång till kunskap i ämnet men även kunskap om att rigga och driva utvecklingsinsatser.

* Att ansöka om extern finansiering riskerar att leda till kostsamma avslag och frustration om ansökningsprocessen har långa delmoment utan avstämningar med finansiären.

* Det beslutande organet hos finansiären, i detta fall styrelsen i FINSAM i Malmö, ges bättre förutsättningar att skapa effekterna som finansiären skall uppnå om de involveras i flera steg av insatsernas framtagande. Då kan diskussionerna lyftas från fokus på att finansiera insatser till att driva utvecklingsfrågor.

Insatser som utförs med stöd från FINSAM i Malmö syftar till:

* att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.
* att utveckla fördjupad samverkan i riktning mot samordnade bedömningar och insatser.
* att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att bli självförsörjande och utföra förvärvsarbete.
* Insatserna kan också användas för samordnade förebyggande insatser gentemot riskgrupper. 

Ansökningsprocessen

1. Med hjälp av modellen nedan lämnas en beskrivning in till kansliet där man redovisar vilket problem som identifierats, vilka konsekvenser problemet ger, vilka effekter man vill ha genom att driva en insats, vilka utfall man ser att insatsen skall generera och slutligen vilka aktiviteter man vill genomföra för att uppnå de önskade effekterna. 

2. Förbundschefen redovisar dessa beskrivningar för styrelsen som har möjlighet att ge denne i uppdrag att samla alla relevanta aktörer kring ett problem för framtagande av en ansökan enligt den ansökningsmall som förbundet har.

3. I enlighet med förbundets riktlinjer för uppföljning och utvärdering säkerställer förbundschefen att representanter från den målgrupp som insatsen riktar sig till får göra sin röst hörd. Viktiga frågor är vilka behov som målgruppen har och i vilken utsträckning insatsen har potential att möta dessa behov.

4. Ansökan skall göras av minst två parter i förbundet och vara godkänd och undertecknad av ansvariga förvaltningschefer/verksamhetschefer.

5. En färdig ansökan skickas till styrelsen från kansliet en vecka innan styrelsemöte.

6. Undertecknad ansökan presenteras på styrelsemöte.

7. Styrelsen bifaller eller avslår ansökan. 

8. När protokollet är undertecknat vinner alla beslut laga kraft och är offentliga

9. Kansliet lägger ut protokollet på hemsidan och skickar ut beslutsmeddelande till dem som står för ansökan. Vid bifall kontaktar kansliet de som sökt och informerar om vilket stöd FINSAM erbjuder samt vilka krav som ställs vid insatser finansierade av FINSAM i Malmö.

Frågor?

Har du ett problem,  som berör de frågor FINSAM I Malmö arbetar med, som du vill belysa eller ett förslag till en insats kontakta då oss på FINSAM i Malmös kansli. Kontaktuppgifter finns här.