Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Kryddgårdenmodellen 2024-2027

Kryddgårdenmodellen har under 3 år byggt grunden för en modell till fördjupad samverkan mellan den offentliga primärvården och ASF inom Malmö stad. Samarbetet har förbättrat möjligheterna för Malmöbor att komma ut i arbete och studier genom att kommunikationen mellan organisationerna förbättrats. Hälsoförfrågan uppfattas av organisationernas medarbetare som ett konstruktivt informationsdokument mellan organisationerna inför planering gällande arbetshindrande ohälsa. Rehabkoordinatorerna är etablerade kontaktpersoner för ASF. Lokala REKOforumet utgör ett stöd för att tydliggöra REKO-funktionen samt ger utrymme för dialog då potentiella aktörer i Malmöbons kontext bjuds in till forumet. SIP används då behov av samordning finns för att Malmöbon ska nå mål som arbete/studier, egen ekonomi och ökad hälsa.

Det finns kvarstående behov av insatser för att nå enhetlighet, tillgänglighet och samordnat personcentrerat stöd för att alla Malmöbor ska ges chans att nå arbete/studier.

Syfte: Avsikten med Kryddgårdenmodellen är att enhetligt ge Malmöbon ett mer aktivt och samordnat stöd genom att etablera modellen för samverkan mellan primärvården och Ekonomiskt bistånd boende och Arbetsmarknadsavdelningen i Malmö stad för de Malmöbor som omfattas av projektet.  

Målgrupp: Malmöbor i yrkesverksam ålder som har insatser från ekonomiskt bistånd och boende eller arbetsmarknafdsavdelningen som söker primärvården för arbetshindrande ohälsa samt är i behov av effektivt och samordnat processtöd för att nå arbete/studier. 

En annan målgrupp är Region Skåne, primärvården Sydväst med avgränsning till Malmö samt Malmö Stad, Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen, avdelningen för ekonomiskt bistånd och boende(EBB) samt arbetsmarknadsavdelningen AMA. 

Insats:
Huvudeffektmål 

·         Malmöbor med aktivitetsbegränsningar blir självförsörjande, kommer ut genom arbete/studier och får ökad livskvalité och därmed förbättrad hälsa.

 

Övriga effektmål

·         Effektivt samarbete i organisationerna ger smidigare processer.

·         Primärvården kan jobba tillfredställande utifrån Socialstyrelsens kunskapsstöd om  försäkringsmedicin och koordineringslagen om rehabkoordinatorns funktion. 

·        Snabbare kontaktvägar till vården för ASF i arbetet med att klargöra Malmöbors aktivitetsförmåga  och anpassningsbehov.  

·        Att rehabkoordinatorn utgör ett stöd för ASF i processen mot arbete och studier.

 

Beviljad finansiering: 1 september 2024 – 31/8 2027

Kontakt: Karina Mattsson Nilholm, koordinator Kryddgårdenmodellen, karina.mattssonnilholm@skane.se 

Aktuellt: 

Läs ansökan här!

Kryddgårdenmodellen 2024-2027

Kryddgårdenmodellen har under 3 år byggt grunden för en modell till fördjupad samverkan mellan den offentliga primärvården och ASF inom Malmö stad. Samarbetet har förbättrat möjligheterna för Malmöbor att komma ut i arbete och studier genom att kommunikationen mellan organisationerna förbättrats. Hälsoförfrågan uppfattas av organisationernas medarbetare som ett konstruktivt informationsdokument mellan organisationerna inför planering gällande arbetshindrande ohälsa. Rehabkoordinatorerna är etablerade kontaktpersoner för ASF. Lokala REKOforumet utgör ett stöd för att tydliggöra REKO-funktionen samt ger utrymme för dialog då potentiella aktörer i Malmöbons kontext bjuds in till forumet. SIP används då behov av samordning finns för att Malmöbon ska nå mål som arbete/studier, egen ekonomi och ökad hälsa.

Det finns kvarstående behov av insatser för att nå enhetlighet, tillgänglighet och samordnat personcentrerat stöd för att alla Malmöbor ska ges chans att nå arbete/studier.

Läs mer

Malmökraften

I Malmökraften arbetar Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Försäkringskassan, primärvården och psykiatrin i Region Skåne och FINSAM i Malmö tillsammans för att minska den långtidsarbetslöshet som bitit sig fast på grund av matchningsproblem mellan arbetsgivare och befintliga arbetstagare i Malmö, låg utbildningsnivå, glappet för arbetslösa sjukskrivna som inte klarar kriterierna för det förstärkta samarbetet, ojämställdhet mellan kvinnor och män gällande arbetsmarknadsinsatser och ohälsa.

Läs mer

Kryddgårdenmodellen 2021 - 2024

I dagsläget finns det inte tillräckligt utvecklade och etablerade metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö, vilket riskerar att leda till att Malmöbor faller mellan stolarna. De huvudsakliga problemen är att (1) socialtjänsten upplever att det finns en informationsbrist från sjukvården sida; (2) Arbetsmarknadsavdelningen upplever att det finns ett behov av närmre dialog med vården och (3) sjukvården upplever att utförandet av tidskrävande utlåtanden inte hjälper patienterna vidare. För att komma till rätta med ovanstående problemformulering ska Kryddgårdenmodellen implementeras inom primärvården i Malmö samt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Läs mer

FRAM

Grunden för FRAM är en arbetsmarknadsinsats med arbetsträning i anpassad miljö, men med utökat fokus på de indikatorer som det danska forskningsprojektet ”Jobbindikatorprojektet” identifierat, med särskilt fokus på att skapa en stark samverkan mellan FINSAM:s deltagande parter.

Läs mer