Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

FRAM

Grunden för FRAM är en arbetsmarknadsinsats med arbetsträning i anpassad miljö, men med utökat fokus på de indikatorer som det danska forskningsprojektet ”Jobbindikatorprojektet” identifierat, med särskilt fokus på att skapa en stark samverkan mellan FINSAM:s deltagande parter.

Bland annat visar forskningen att parallellitet och kontinuitet, d.v.s. att glapp mellan insatser och/eller handläggarbyten, är kritiska punkter som gör att utvecklingen mot ett arbetsliv avstannar. Projektet avser att komma åt och hitta vägar för att säkerställa att personer i målgruppen inte hamnar i rundgång eller regression efter avslutad insats, vilket gör att det skapas åtaganden för projektet och anvisande organisationer att på ett förutbestämt sätt säkerställa att glapp i deltagares utvecklingskedjor motarbetas och tas bort.

Syfte:

Deltagare ska uppnå självförsörjning genom att nå ett arbete eller påbörja studier.

Målgrupp:

FRAM:s målgrupp är personer med självupplevd eller dokumenterad psykisk ohälsa som inte kan ta del av samverkansparternas ordinarie utbud av arbetsmarknadsinsatser och behöver ett stort anpassat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Insats:

Huvudinsatsen i projektet är arbetsträning i anpassad miljö där det finns utrymme att utvecklas inom flera olika personliga och arbetsmarknadsinriktade områden. Arbetsträningen skall drivas på ett sätt som möjliggör för en deltagarutveckling från låg nivå med nära handledning upp till en nivå som motsvarar arbetsträning/praktik på en ordinarie arbetsplats. Slutligen skall det finnas möjlighet att i samverkan kunna påbörja en arbetsträning utanför projektet innan utskrivning och med stöd från handläggare. Projektet kommer denna omgång ha en platsanskaffare inom projektet vars uppdrag kommer att vara att ackvirera platser lämpliga för målgruppen.

Peer Support

Peer Support är en insats där mentorer från Region Skåne, vilka själv har erfarenhet av psykisk ohälsa, driver återhämtningsgrupper och gör punktinsatser i andra gruppaktiviteter. De har även enskilda samtal med deltagare samt driver den administrativa arbetsträningsverkstaden. De är engagerade i det dagliga arbetet gällande projektets koncept och bidrar med input kring deltagarperspektivet utifrån egna erfarenheter och därmed bevakar deltagarnas intresse i projektet.

Friskvård
Fysisk aktivitet och vägledning kring livsstilsrelaterade påverkansfaktorer stärker deltagares möjligheter att för-bereda sig för, och klara av, ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Dessa insatser har gynnsam effekt på indi-vider med stresstillstånd, depression och ångest. Personal med friskvårdskompetens kommer att arbeta både individuellt och i grupp med hälsofrämjande insatser såsom fysik aktivitet, föreläsningar och vägledning kring levnadsvanor.

Arbetsmarknadskunskap
Projektet skall hålla återkommande gruppaktiviteter och enskilda samtal på temat arbetsmarknadskunskap. Det är viktigt att alla delar i projektet har ett starkt arbetsmarknadsfokus över lag, men behovet av direktkunskap är nödvändig för en målgrupp som ofta helt saknar anknytning till arbete och arbetsmarknaden.

Studie- och yrkesvägledning
Arbetsmarknadsavdelningen, Malmö stad har tillgång till studie- och yrkesvägledare. Eftersom Malmö stad är projektägare finns det möjlighet för projektet att dra nytta av denna resurs. Därför kommer studie- och yrkesväg-ledare regelbundet erbjuda studie- och yrkesvägledning inom projektet.

Case Management
Case management är ett paraplybegrepp för olika typer av stöd som innefattar en vårdsamordnare (case manager). Samordnaren ansvarar, tillsammans med deltagaren, för att planering, utredning och lämpliga insatser genomförs och följs upp. I den ursprungliga modellen har en case manager ingen klinisk expertis och genomför inte egna behandlingsinsatser, vilken är den typ av stöd som skulle kunna passa i en insats som FRAM. Projektet skall undersöka möjligheterna för att utbilda och implementera case management som metod i projektet för att göra ett omtag kring de stödbehov som många individer har inom målgruppen.

Praktiksamordning för externa platser
Arbetsmarknadsavdelningen har en enhet som driver extern praktik och arbetsgivarsamverkan (EPA). I denna enhet samordnas och ackvireras externa platser för praktik och arbetsträning. FRAM har använt sig av denna insats för att hitta externa platser, men målgruppens behov ser annorlunda ut jämfört med de personer som kan ta del av ordinarie utbud. Därför kommer projektet att inkludera en halvtidstjänst som är kopplad till EPA som i projektet kommer att söka efter platser lämpliga för de deltagare där extern plats är nästa steg i deras utveckling.

Beviljad finansiering: 1/1 2024 - 31/12 2026

Kontakt: FRAMs reception 040-347940 eller fram.asf@malmo.se

Aktuellt:

Välkommen till FRAM i Malmö!

Länk till Malmö stads hemsida med:

* Information om FRAM
* Anvisningsinformation
* Anvisningsblankett

Ansökan FRAM 2024-2026

Kryddgårdenmodellen 2024-2027

Kryddgårdenmodellen har under 3 år byggt grunden för en modell till fördjupad samverkan mellan den offentliga primärvården och ASF inom Malmö stad. Samarbetet har förbättrat möjligheterna för Malmöbor att komma ut i arbete och studier genom att kommunikationen mellan organisationerna förbättrats. Hälsoförfrågan uppfattas av organisationernas medarbetare som ett konstruktivt informationsdokument mellan organisationerna inför planering gällande arbetshindrande ohälsa. Rehabkoordinatorerna är etablerade kontaktpersoner för ASF. Lokala REKOforumet utgör ett stöd för att tydliggöra REKO-funktionen samt ger utrymme för dialog då potentiella aktörer i Malmöbons kontext bjuds in till forumet. SIP används då behov av samordning finns för att Malmöbon ska nå mål som arbete/studier, egen ekonomi och ökad hälsa.

Det finns kvarstående behov av insatser för att nå enhetlighet, tillgänglighet och samordnat personcentrerat stöd för att alla Malmöbor ska ges chans att nå arbete/studier.

Läs mer

Malmökraften

I Malmökraften arbetar Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Försäkringskassan, primärvården och psykiatrin i Region Skåne och FINSAM i Malmö tillsammans för att minska den långtidsarbetslöshet som bitit sig fast på grund av matchningsproblem mellan arbetsgivare och befintliga arbetstagare i Malmö, låg utbildningsnivå, glappet för arbetslösa sjukskrivna som inte klarar kriterierna för det förstärkta samarbetet, ojämställdhet mellan kvinnor och män gällande arbetsmarknadsinsatser och ohälsa.

Läs mer

Kryddgårdenmodellen 2021 - 2024

I dagsläget finns det inte tillräckligt utvecklade och etablerade metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö, vilket riskerar att leda till att Malmöbor faller mellan stolarna. De huvudsakliga problemen är att (1) socialtjänsten upplever att det finns en informationsbrist från sjukvården sida; (2) Arbetsmarknadsavdelningen upplever att det finns ett behov av närmre dialog med vården och (3) sjukvården upplever att utförandet av tidskrävande utlåtanden inte hjälper patienterna vidare. För att komma till rätta med ovanstående problemformulering ska Kryddgårdenmodellen implementeras inom primärvården i Malmö samt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Läs mer

FRAM

Grunden för FRAM är en arbetsmarknadsinsats med arbetsträning i anpassad miljö, men med utökat fokus på de indikatorer som det danska forskningsprojektet ”Jobbindikatorprojektet” identifierat, med särskilt fokus på att skapa en stark samverkan mellan FINSAM:s deltagande parter.

Läs mer