Finsam blogg

Slutrapport FRAM

FRAM har under 2021-2023 arbetat i första hand med Malmöbor med psykisk ohälsa. Här kommer deras erfarenheter i den slutrapport de tagit fram. 

FRAM är en arbetslivsinriktad insats som riktat sig till personer med självupp levd eller dokumenterad psykisk ohälsa och som inte kan ta del av samverkans parternas ordinarie utbud av arbetsmarknadsinsatser. FRAM har erbjudit en kontinuerlig process från förrehabilitering till ”skarpt läge” med målet att komma ut i ett arbetsliv. Den enskilde har fått ta del av olika stödjande insatser på plats i verksamheten för att sedan kunna ta steget till en extern plats med fortsatt stöd. Upplägget har varit individuellt med innehåll av coaching, grupp verksamhet och arbetsträning på olika nivåer. Det har byggt på samarbete och parallellitet tillsammans med anvisande organisation och andra aktörer utefter de behov som uppstått. Fokus har varit riktat mot en väg till arbete genom att stärka deltagarens resurser och hitta lösningar trots att det finns en ohälsa.

Projektets mål har varit att övergången till arbete, studier eller en ordinarie arbetsmarknads insats ska kunna ske med en bibehållen kontinuitet i processen för den enskilde. FRAMs uppdrag har varit att verka i det ”mellanrum” som finns i förhållande till respektive myndighets direkta ansvarsområde vad gäller arbetslivsinriktad re habilitering. FRAM har jobbat för att överbrygga glapp och stärka sammanhållna kedjor i planeringen för Malmöbon. Att i samverkan driva och utveckla insatsen så att den kontinuerligt har ett värde för Malmöbon och därmed också för sam verkande myndigheter. Därmed finns också fortsatta framtida behov av projektet.

Läs slutrapporten här!