Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Insikt

Insatsen syftar till att undersöka varför Malmöbor fastnar i mångårig arbetslöshet.

Arbetssättet kommer vara att möta deltagaren och utifrån ett framtaget frågeformulär undersöka vilka insatser som erbjudits under åren samt hur kontakten har sett ut mellan den arbetssökande och Arbetsförmedlingen samt Malmö stad. Stort fokus kommer läggas på att få Malmöbons perspektiv på hur hen upplever att stödet från de båda myndigheterna har varit, vad som brustit och vad hen själv ser som skulle ha kunnat göra en skillnad för att undvika att fastna i den långa långtidsarbetslösheten.

Syfte:

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur stödet från Arbetsförmedlingen och Malmö Stad kan förbättras för att öka Malmöbors möjligheter till självförsörjning när de hamnat i en lång period av långtidsarbetslöshet.

Parallellt kommer de Malmöbor som vi möter i projektet att få en planering framåt skapad i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Malmö Stad med tydligt fokus på att deltagaren ska få en planering med rätt insats från rätt instans. 

Målgrupp:

Målgruppen som denna insats kommer att möta är individer som varit inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin mer än 450 dagar, inskrivna på Arbetsförmedlingen i mer än 10 år samt ej A-kassa i grunden.

Insats: 
Aktiviteter för kunskapsökning:

Ett frågeformulär kommer tas fram i uppstarten av projektet. Likaså kommer en mall för strukturerad dokumentation av inkomna fakta tas fram. Innan mötet med Malmöbon sker kommer en genomlysning av vad som hänt i ärendet från inskrivning och fram till idag ske i våra system. Under mötet kommer den sökande att få ge sin bild av hur stödet från våra respektive myndigheter upplevts genom åren. 

Aktiviteter för deltagare:

Den arbetssökande bokas till ett trepartsmöte tillsammans med Arbetsförmedlingen och AMA. 

Vid trepartsmötet kommer ett framtaget frågeformulär användas för att undersöka hur den arbetssökande upplever det stöd som den fått under åren som arbetssökande från de båda myndigheterna, vad som gjort skillnad, varför insatser och stöd inte hjälpt hen till att komma fram till självförsörjning, och vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda.

Därefter kommer en planering framåt att göras. 

Beviljad finansiering: 
1/1 2023 - 31/12 2023

Kontakt:
Malin Sahlin Arbetsförmedlingen  malin.lundstrom@arbetsformedlingen.se 

Aktuellt:

Ansökan

Projektplan


Avanti 2.0

Avanti 2.0 är ett tydligt arbetsmarknadsinriktat projekt där insatsen arbetar fokuserat och aktivt för att deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden. Det görs genom en parallell planering för deltagarna där anpassade studier i SFI är den ena delen och tidig placering på arbetsmarknaden är den andra. 

Läs mer

FRAM

Det finns brist på förrehabiliterande, arbetslivsinriktade insatser för personer med självupplevd eller dokumenterad psykisk ohälsa som behöver ett anpassat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Läs mer

Kryddgårdenmodellen

I dagsläget finns det inte tillräckligt utvecklade och etablerade metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö, vilket riskerar att leda till att Malmöbor faller mellan stolarna. De huvudsakliga problemen är att (1) socialtjänsten upplever att det finns en informationsbrist från sjukvården sida; (2) Arbetsmarknadsavdelningen upplever att det finns ett behov av närmre dialog med vården och (3) sjukvården upplever att utförandet av tidskrävande utlåtanden inte hjälper patienterna vidare. För att komma till rätta med ovanstående problemformulering ska Kryddgårdenmodellen implementeras inom primärvården i Malmö samt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Läs mer

Insikt

Insatsen syftar till att undersöka varför Malmöbor fastnar i mångårig arbetslöshet.

Arbetssättet kommer vara att möta deltagaren och utifrån ett framtaget frågeformulär undersöka vilka insatser som erbjudits under åren samt hur kontakten har sett ut mellan den arbetssökande och Arbetsförmedlingen samt Malmö stad. Stort fokus kommer läggas på att få Malmöbons perspektiv på hur hen upplever att stödet från de båda myndigheterna har varit, vad som brustit och vad hen själv ser som skulle ha kunnat göra en skillnad för att undvika att fastna i den långa långtidsarbetslösheten.

Läs mer

Utebliven etablering SFI

Utanförskapet i Malmö har ett högt pris; främst för enskilda personer, deras närstående men också samhället i stort. Utbildningsnivån är för låg i dessa grupper och språkkunskaper saknas för att kunna ta de nästa stegen mot etablering och medborgarskap. Personer som borde vara på Sfi är det inte och får därför inte möjlighet att ta sig ur utanförskapet. 

På grund av samverkanssvårigheter och informationsluckor mellan myndigheter förmår samhället inte stötta ett antal malmöbor som behöver bland annat språkkunskaper för att komma vidare. Dessa personer kan inte heller, på grund av bristande språkfärdigheter, tillgodogöra sig andra insatser syftande till samhällsetablering och stagnerar därför i utanförskap och försörjningsberoende. 

Läs mer