Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Utebliven etablering SFI

Utanförskapet i Malmö har ett högt pris; främst för enskilda personer, deras närstående men också samhället i stort. Utbildningsnivån är för låg i dessa grupper och språkkunskaper saknas för att kunna ta de nästa stegen mot etablering och medborgarskap. Personer som borde vara på Sfi är det inte och får därför inte möjlighet att ta sig ur utanförskapet. 

På grund av samverkanssvårigheter och informationsluckor mellan myndigheter förmår samhället inte stötta ett antal malmöbor som behöver bland annat språkkunskaper för att komma vidare. Dessa personer kan inte heller, på grund av bristande språkfärdigheter, tillgodogöra sig andra insatser syftande till samhällsetablering och stagnerar därför i utanförskap och försörjningsberoende. 

Syfte: 

Det långsiktiga målet för insatsen är att fler malmöbor ska bryta sitt utanförskap. De mer närliggande målen är att få in personer som saknar självförsörjning och/eller långsiktig planering i sfi-studier och behålla dem där tills de är avslutade med uppnådda kursmål.

För att nå dit behöver vi göra en kunskapssatsning för inblandade parter – den primära målgruppen av medarbetare – som leder till bättre och sammanhållna planeringar för malmöbor som behöver våra insatser. Koordinatorstjänsterna är navet i den satsningen men kunskapsspridningen förväntas nå samtliga berörda medarbetare inom Komvux Malmö, ASF och Arbetsförmedlingen i Malmö.

Parternas kunskapsnivå höjs, samarbetet om individer och grupper underlättas, antagning och studieplanering blir smidigare, negativa avbrott kan motverkas på flera fronter.

Målgrupp: 

Primär målgrupp

Handläggare och medarbetare i respektive organisation och civilsamhället. 

Sekundär målgrupp

Utrikesfödda med svaga kunskaper i svenska språket, som inte är självförsörjande. 

SFI-studerande som är på väg att avbryta sina studier pga negativa eller okända orsaker. 

Insats: 

För att underlätta för malmöbor som behöver långsiktigt stöd för att etablera sig i samhället inrättas två koordinatorstjänster knutna till Komvux Malmö;

  1. En samordnare som jobbar med Arbetsförmedlingen samt Arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att malmöbor som behöver det ska beredas lämplig plats på Sfi i Komvux Malmös regi
  2. Den andra tjänsten analyserar, bevakar och föreslår, tillsammans med Komvux pedagogiska stödorganisation, insatser för att förhindra negativa avbrott från sfi-studierna.

Beviljad finansiering: 

1 september 2021 – 30/6 2024

Kontakt: 

Yerk Liveröd, rektor KOMVUX Malmö, yerk.liverod@malmo.se

Aktuellt: 

Ansökan

Rapport: Avbrott från Komvux Malmö sfi

Rapport: Intervjuer och fokusgrupper gällande samverkan SFI-studier


 

Avanti 2.0

Avanti 2.0 är ett tydligt arbetsmarknadsinriktat projekt där insatsen arbetar fokuserat och aktivt för att deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden. Det görs genom en parallell planering för deltagarna där anpassade studier i SFI är den ena delen och tidig placering på arbetsmarknaden är den andra. 

Läs mer

FRAM

Det finns brist på förrehabiliterande, arbetslivsinriktade insatser för personer med självupplevd eller dokumenterad psykisk ohälsa som behöver ett anpassat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Läs mer

Insikt

Insatsen syftar till att undersöka varför Malmöbor fastnar i mångårig arbetslöshet.

Arbetssättet kommer vara att möta deltagaren och utifrån ett framtaget frågeformulär undersöka vilka insatser som erbjudits under åren samt hur kontakten har sett ut mellan den arbetssökande och Arbetsförmedlingen samt Malmö stad. Stort fokus kommer läggas på att få Malmöbons perspektiv på hur hen upplever att stödet från de båda myndigheterna har varit, vad som brustit och vad hen själv ser som skulle ha kunnat göra en skillnad för att undvika att fastna i den långa långtidsarbetslösheten.

Läs mer

Kryddgårdenmodellen

I dagsläget finns det inte tillräckligt utvecklade och etablerade metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö, vilket riskerar att leda till att Malmöbor faller mellan stolarna. De huvudsakliga problemen är att (1) socialtjänsten upplever att det finns en informationsbrist från sjukvården sida; (2) Arbetsmarknadsavdelningen upplever att det finns ett behov av närmre dialog med vården och (3) sjukvården upplever att utförandet av tidskrävande utlåtanden inte hjälper patienterna vidare. För att komma till rätta med ovanstående problemformulering ska Kryddgårdenmodellen implementeras inom primärvården i Malmö samt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Läs mer

Malmökraften

I Malmökraften arbetar Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Försäkringskassan, primärvården och psykiatrin i Region Skåne och FINSAM i Malmö tillsammans för att minska den långtidsarbetslöshet som bitit sig fast på grund av matchningsproblem mellan arbetsgivare och befintliga arbetstagare i Malmö, låg utbildningsnivå, glappet för arbetslösa sjukskrivna som inte klarar kriterierna för det förstärkta samarbetet, ojämställdhet mellan kvinnor och män gällande arbetsmarknadsinsatser och ohälsa.

Malmökraften har som ambition att, på organisationsnivå, införa och sprida en modell som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges regioner och kommuner kan använda för att tillsammans hantera utmaningar med att möta personer som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid och få dem att komma tillbaka till ett arbete.

Malmökraften finansieras av ESF och FINSAM i Malmö.

Läs mer

Utebliven etablering SFI

Utanförskapet i Malmö har ett högt pris; främst för enskilda personer, deras närstående men också samhället i stort. Utbildningsnivån är för låg i dessa grupper och språkkunskaper saknas för att kunna ta de nästa stegen mot etablering och medborgarskap. Personer som borde vara på Sfi är det inte och får därför inte möjlighet att ta sig ur utanförskapet. 

På grund av samverkanssvårigheter och informationsluckor mellan myndigheter förmår samhället inte stötta ett antal malmöbor som behöver bland annat språkkunskaper för att komma vidare. Dessa personer kan inte heller, på grund av bristande språkfärdigheter, tillgodogöra sig andra insatser syftande till samhällsetablering och stagnerar därför i utanförskap och försörjningsberoende. 

Läs mer