Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Kryddgårdenmodellen

I dagsläget finns det inte tillräckligt utvecklade och etablerade metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö, vilket riskerar att leda till att Malmöbor faller mellan stolarna. De huvudsakliga problemen är att (1) socialtjänsten upplever att det finns en informationsbrist från sjukvården sida; (2) Arbetsmarknadsavdelningen upplever att det finns ett behov av närmre dialog med vården och (3) sjukvården upplever att utförandet av tidskrävande utlåtanden inte hjälper patienterna vidare. För att komma till rätta med ovanstående problemformulering ska Kryddgårdenmodellen implementeras inom primärvården i Malmö samt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Syfte: 

Syftet med Kryddgårdenmodellen är att optimera interna processer och samverkan för Malmöbor med behov av insatser från både kommun och primärvård. Målsättningen är med andra ord att skapa effektiva planeringsprocesser inom området hälsa, arbete och ekonomi i samverkan med den enskilde Malmöbon. Utgångspunkten ska vara rätt profession på rätt plats och rätt insats vid rätt tidpunkt. Insatsen syftar också till att få en gemensam helhetssyn om den enskilda Malmöbons situation. Därtill ska den enskilda Malmöbon få en ökad delaktighet i sin planering,

 

Målgrupp: 

Malmöbor i yrkesverksam ålder med hälsoproblem och försörjningsstöd som har behov av samordnat stöd på vägen mot arbete och självförsörjning.

Ytterligare målgrupp är de fem enheterna inom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsavdelningen samt den 17 offentliga vårdcentralerna i Malmö.

Då arbetsmarknadsavdelningen även hanterar andra guppen som inte erhåller försörjningsstöd som exempelvis unga vuxna upp till 29 år ges styrgruppen i uppdrag att under projektets gång se över ifall målgruppen ska utökas till att även innefatta dem.

 

Insats: 

Tydliggör och utveckla REKO-rollen vid vårdcentralen till att

  • ansvara för det medicinska underlaget “hälsoförfrågan” i dialog med läkare.
  • vara representant för vårdcentralen vid SIP-möte i dialog med läkare.
  • vara kontaktperson på vårdcentralen ut mot Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

 

Förankra och etablera Kryddgårdenmodellen som arbetsmetod på de offentliga vårdcentralerna

  • Förankra det medicinska underlaget “hälsoförfrågan” enligt utarbetad mall.
  • SIP-möte ska etableras som metod för samverkan inom områdena hälsa, arbete och ekonomi.

 

Förankra metoder och rutiner inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

  • Förankra det medicinska underlaget “hälsoförfrågan” enligt utarbetad mall.
  • SIP-möte ska etableras som metod för samverkan inom områdena hälsa, arbete och ekonomi.
  • Genomföra utbildningsinsatser mot socialsekreterargrupper inom ekonomiskt bistånd när det kommer till arbetssätt rörande ohälsa. Se över ifall det finns behov av att utöka och/eller upprätta nya konsultationsforum där medarbetare får stöd i metod och bedömning av svåra ärenden.

 

Beviljad finansiering: 

1 september 2021 – 31/8 2024


Kontakt: 

Karina Mattsson Nilholm, koordinator Kryddgårdenmodellen, karina.mattssonnilholm@skane.se

 

Aktuellt: 

Läs ansökan här!

 

Uppföljning hösten 2023

FRAM

Grunden för FRAM är en arbetsmarknadsinsats med arbetsträning i anpassad miljö, men med utökat fokus på de indikatorer som det danska forskningsprojektet ”Jobbindikatorprojektet” identifierat, med särskilt fokus på att skapa en stark samverkan mellan FINSAM:s deltagande parter.  

Läs mer

Kryddgårdenmodellen

I dagsläget finns det inte tillräckligt utvecklade och etablerade metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö, vilket riskerar att leda till att Malmöbor faller mellan stolarna. De huvudsakliga problemen är att (1) socialtjänsten upplever att det finns en informationsbrist från sjukvården sida; (2) Arbetsmarknadsavdelningen upplever att det finns ett behov av närmre dialog med vården och (3) sjukvården upplever att utförandet av tidskrävande utlåtanden inte hjälper patienterna vidare. För att komma till rätta med ovanstående problemformulering ska Kryddgårdenmodellen implementeras inom primärvården i Malmö samt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Läs mer

Malmökraften

I Malmökraften arbetar Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Försäkringskassan, primärvården och psykiatrin i Region Skåne och FINSAM i Malmö tillsammans för att minska den långtidsarbetslöshet som bitit sig fast på grund av matchningsproblem mellan arbetsgivare och befintliga arbetstagare i Malmö, låg utbildningsnivå, glappet för arbetslösa sjukskrivna som inte klarar kriterierna för det förstärkta samarbetet, ojämställdhet mellan kvinnor och män gällande arbetsmarknadsinsatser och ohälsa.

Malmökraften har som ambition att, på organisationsnivå, införa och sprida en modell som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges regioner och kommuner kan använda för att tillsammans hantera utmaningar med att möta personer som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid och få dem att komma tillbaka till ett arbete.

Malmökraften finansieras av ESF och FINSAM i Malmö.

Läs mer

Utebliven etablering SFI

Utanförskapet i Malmö har ett högt pris; främst för enskilda personer, deras närstående men också samhället i stort. Utbildningsnivån är för låg i dessa grupper och språkkunskaper saknas för att kunna ta de nästa stegen mot etablering och medborgarskap. Personer som borde vara på Sfi är det inte och får därför inte möjlighet att ta sig ur utanförskapet. 

På grund av samverkanssvårigheter och informationsluckor mellan myndigheter förmår samhället inte stötta ett antal malmöbor som behöver bland annat språkkunskaper för att komma vidare. Dessa personer kan inte heller, på grund av bristande språkfärdigheter, tillgodogöra sig andra insatser syftande till samhällsetablering och stagnerar därför i utanförskap och försörjningsberoende. 

Läs mer