Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

FRAM 2021-2023

Det finns brist på förrehabiliterande, arbetslivsinriktade insatser för personer med självupplevd eller dokumenterad psykisk ohälsa som behöver ett anpassat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Syfte:

Syftet är att skapa en förrehabiliterande och arbetslivsinriktad insats med tydlig riktning mot arbete och/eller studier. 

 

Målgrupp:

Målgruppen är personer med självupplevd eller dokumenterad psykisk ohälsa som inte kan ta del av samverkansparternas ordinarie utbud av arbetsmarknadsinsatser och behöver ett stort anpassat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

 

Insats:

Introduktion
En uppstart görs i en verkstad eller annan praktisk verksamhet inom projektet. 
En gruppaktivitet som fokuserar på tematiska samtal och föreläsningar med fokus på hälsa, friskvård, själv-kännedom, samhälle, kultur, fritid och arbetsliv.
Det skall finnas möjlighet att komma in som deltagare i projektet utan att direkt ha en insats kopplad till ett gruppsammanhang.

Genomförande
Huvudinsatsen i projektet är att erbjuda nivåbaserad arbetsträning med inriktning mot ett arbetsliv. Arbetsträningen skall byggas upp på ett sätt som möjliggör för en deltagarutveckling från låg nivå med nära handledning upp till en nivå som ligger nära en arbetsträning på en ordinarie arbetsplats. Slutligen skall det finnas möjlighet att i samverkan kunna påbörja en arbetsträning utanför projektet innan utskrivning och med stöd från handläggare.

 

Stödinsatser
Peer Support
Psykiatri Skåne har sedan 2014 haft mentorer anställda. Dessa mentorer är personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och kan användas som extra resurs för att genom egenerfarenhet kunna ge stöd till personer som har liknande upplevelser. 

Friskvård
Fysisk aktivitet och vägledning kring livsstilsrelaterade påverkansfaktorer är insatser som stärker individens möjligheter att förbereda sig för, och klara av, ett arbetsliv. 

Fördjupad kartläggning
Arbetsterapeuter kommer arbeta med de individer som är i behov av en fördjupad kartläggning vilken sedan leder vidare till lämpliga anpassningar och arbetsträning för att få klarhet över individens arbetsförmåga. 

Beviljad finansiering: 1/1 2021 - 31/12 2023

Kontakt: FRAMs reception 040-347940 eller fram.asf@malmo.se

Aktuellt:

Välkommen till FRAM i Malmö!

Info om FRAM

Länk till Malmö stads hemsida med:

  • Information om FRAM
  • Produktblad till deltagare
  • Anvisningsinformation
  • Anvisningsblankett

Ansökan

FRAM

Grunden för FRAM är en arbetsmarknadsinsats med arbetsträning i anpassad miljö, men med utökat fokus på de indikatorer som det danska forskningsprojektet ”Jobbindikatorprojektet” identifierat, med särskilt fokus på att skapa en stark samverkan mellan FINSAM:s deltagande parter.  

Läs mer

Kryddgårdenmodellen

I dagsläget finns det inte tillräckligt utvecklade och etablerade metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö, vilket riskerar att leda till att Malmöbor faller mellan stolarna. De huvudsakliga problemen är att (1) socialtjänsten upplever att det finns en informationsbrist från sjukvården sida; (2) Arbetsmarknadsavdelningen upplever att det finns ett behov av närmre dialog med vården och (3) sjukvården upplever att utförandet av tidskrävande utlåtanden inte hjälper patienterna vidare. För att komma till rätta med ovanstående problemformulering ska Kryddgårdenmodellen implementeras inom primärvården i Malmö samt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Läs mer

Malmökraften

I Malmökraften arbetar Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Försäkringskassan, primärvården och psykiatrin i Region Skåne och FINSAM i Malmö tillsammans för att minska den långtidsarbetslöshet som bitit sig fast på grund av matchningsproblem mellan arbetsgivare och befintliga arbetstagare i Malmö, låg utbildningsnivå, glappet för arbetslösa sjukskrivna som inte klarar kriterierna för det förstärkta samarbetet, ojämställdhet mellan kvinnor och män gällande arbetsmarknadsinsatser och ohälsa.

Malmökraften har som ambition att, på organisationsnivå, införa och sprida en modell som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges regioner och kommuner kan använda för att tillsammans hantera utmaningar med att möta personer som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid och få dem att komma tillbaka till ett arbete.

Malmökraften finansieras av ESF och FINSAM i Malmö.

Läs mer

Utebliven etablering SFI

Utanförskapet i Malmö har ett högt pris; främst för enskilda personer, deras närstående men också samhället i stort. Utbildningsnivån är för låg i dessa grupper och språkkunskaper saknas för att kunna ta de nästa stegen mot etablering och medborgarskap. Personer som borde vara på Sfi är det inte och får därför inte möjlighet att ta sig ur utanförskapet. 

På grund av samverkanssvårigheter och informationsluckor mellan myndigheter förmår samhället inte stötta ett antal malmöbor som behöver bland annat språkkunskaper för att komma vidare. Dessa personer kan inte heller, på grund av bristande språkfärdigheter, tillgodogöra sig andra insatser syftande till samhällsetablering och stagnerar därför i utanförskap och försörjningsberoende. 

Läs mer