Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

FRAM

Det finns brist på förrehabiliterande, arbetslivsinriktade insatser för personer med självupplevd eller dokumenterad psykisk ohälsa som behöver ett anpassat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Syfte:

Syftet är att skapa en förrehabiliterande och arbetslivsinriktad insats med tydlig riktning mot arbete och/eller studier. 

 

Målgrupp:

Målgruppen är personer med självupplevd eller dokumenterad psykisk ohälsa som inte kan ta del av samverkansparternas ordinarie utbud av arbetsmarknadsinsatser och behöver ett stort anpassat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

 

Insats:

Introduktion
En uppstart görs i en verkstad eller annan praktisk verksamhet inom projektet. 
En gruppaktivitet som fokuserar på tematiska samtal och föreläsningar med fokus på hälsa, friskvård, själv-kännedom, samhälle, kultur, fritid och arbetsliv.
Det skall finnas möjlighet att komma in som deltagare i projektet utan att direkt ha en insats kopplad till ett gruppsammanhang.

Genomförande
Huvudinsatsen i projektet är att erbjuda nivåbaserad arbetsträning med inriktning mot ett arbetsliv. Arbetsträningen skall byggas upp på ett sätt som möjliggör för en deltagarutveckling från låg nivå med nära handledning upp till en nivå som ligger nära en arbetsträning på en ordinarie arbetsplats. Slutligen skall det finnas möjlighet att i samverkan kunna påbörja en arbetsträning utanför projektet innan utskrivning och med stöd från handläggare.

 

Stödinsatser
Peer Support
Psykiatri Skåne har sedan 2014 haft mentorer anställda. Dessa mentorer är personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och kan användas som extra resurs för att genom egenerfarenhet kunna ge stöd till personer som har liknande upplevelser. 

Friskvård
Fysisk aktivitet och vägledning kring livsstilsrelaterade påverkansfaktorer är insatser som stärker individens möjligheter att förbereda sig för, och klara av, ett arbetsliv. 

Fördjupad kartläggning
Arbetsterapeuter kommer arbeta med de individer som är i behov av en fördjupad kartläggning vilken sedan leder vidare till lämpliga anpassningar och arbetsträning för att få klarhet över individens arbetsförmåga. 

Beviljad finansiering: 1/1 2021 - 31/12 2023

Kontakt: FRAMs reception 040-347940 eller fram.asf@malmo.se

Aktuellt:

Välkommen till FRAM i Malmö!

Länk till Malmö stads hemsida med:

  • Information om FRAM
  • Produktblad till deltagare
  • Anvisningsinformation
  • Anvisningsblankett

 

Ansökan

Avanti 2.0

Avanti 2.0 är ett tydligt arbetsmarknadsinriktat projekt där insatsen arbetar fokuserat och aktivt för att deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden. Det görs genom en parallell planering för deltagarna där anpassade studier i SFI är den ena delen och tidig placering på arbetsmarknaden är den andra. 

Läs mer

FRAM

Det finns brist på förrehabiliterande, arbetslivsinriktade insatser för personer med självupplevd eller dokumenterad psykisk ohälsa som behöver ett anpassat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Läs mer

Kryddgårdenmodellen

I dagsläget finns det inte tillräckligt utvecklade och etablerade metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö, vilket riskerar att leda till att Malmöbor faller mellan stolarna. De huvudsakliga problemen är att (1) socialtjänsten upplever att det finns en informationsbrist från sjukvården sida; (2) Arbetsmarknadsavdelningen upplever att det finns ett behov av närmre dialog med vården och (3) sjukvården upplever att utförandet av tidskrävande utlåtanden inte hjälper patienterna vidare. För att komma till rätta med ovanstående problemformulering ska Kryddgårdenmodellen implementeras inom primärvården i Malmö samt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Läs mer

Insikt

Insatsen syftar till att undersöka varför Malmöbor fastnar i mångårig arbetslöshet.

Arbetssättet kommer vara att möta deltagaren och utifrån ett framtaget frågeformulär undersöka vilka insatser som erbjudits under åren samt hur kontakten har sett ut mellan den arbetssökande och Arbetsförmedlingen samt Malmö stad. Stort fokus kommer läggas på att få Malmöbons perspektiv på hur hen upplever att stödet från de båda myndigheterna har varit, vad som brustit och vad hen själv ser som skulle ha kunnat göra en skillnad för att undvika att fastna i den långa långtidsarbetslösheten.

Läs mer

Malmökraften 2.0

I MALMÖKRAFTEN 2.0 samlas Malmö stad tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne för att ta ett krafttag för att förhindra rundgången mellan myndigheterna och optimera användningen av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. FINSAM finansierar detta projekt tillsammans med Europeiska socialfonden, ESF

Läs mer

Utebliven etablering SFI

Utanförskapet i Malmö har ett högt pris; främst för enskilda personer, deras närstående men också samhället i stort. Utbildningsnivån är för låg i dessa grupper och språkkunskaper saknas för att kunna ta de nästa stegen mot etablering och medborgarskap. Personer som borde vara på Sfi är det inte och får därför inte möjlighet att ta sig ur utanförskapet. 

På grund av samverkanssvårigheter och informationsluckor mellan myndigheter förmår samhället inte stötta ett antal malmöbor som behöver bland annat språkkunskaper för att komma vidare. Dessa personer kan inte heller, på grund av bristande språkfärdigheter, tillgodogöra sig andra insatser syftande till samhällsetablering och stagnerar därför i utanförskap och försörjningsberoende. 

Läs mer