Finsam blogg

Årets sista styrelsemöte

På fredag håller FINSAM årets sista styrelsemöte. Följande dagordning gäller:

 1. Val av protokolljusterare
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Ekonomi
 4. Uppföljning verksamhetsplan 2023
 5. Inför tertialrapport 3 2023
 6. Artificiell intelligens (AI) – FINSAM i Malmö
 7. Verksamhetsplan och budget 2024
 8. Intern styr- och kontrollplan 2024
 9. Gemensamt styrelsearbete FINSAM i Malmö
 10. Stickprov Malmökraften tertial 2 2023
 11. Beslut om ansvarsfrihet
 12. Mötestider 2024