Finsam blogg

Workshop kring unga utrikesfödda kvinnor

I höstas bjöd arbetsmarknads- och socialförvaltningen in till en workshop kring unga utrikes födda kvinnor. Denna vill vi nu följa upp men ytterligare två workshopar (fysiska möten) där vi diskuterar möjligheterna till samverkan kring unga utrikes födda kvinnor. Resultatet av workshoparna kan resultera i ett framtida ESF-projekt men kan även resultera i andra typer av samverkan. Grunden till workshoparna bygger på det faktum att arbetslösheten bland unga utrikesfödda kvinnor i Malmö är orimligt hög jämfört med riket som helhet men också i förhållande till andra jämförbara kommuner. Enligt den senaste statistiken från MUCF är nästan var tredje (30,3 %) utrikesfödd kvinna i åldern 25–29 år i Malmö utan arbete eller studier. I åldersgruppen 16–24 är motsvarande siffra 18,5%. Totaltsett nästan 6 000 individer.

FINSAMprocessleder

Vi kommer tillsammans med Joakim Tranquist från Tranquist utvärdering jobba oss igenom två halvdagar för att vid första tillfället (6/5) gemensamt skapa en fördjupad förståelse för de utmaningar vi har och vid andra tillfället(1/6) inventera vilka lösningar som vi tillsammans kan se för dessa samt vilka strukturer vi kan använda oss av för att lösa utmaningarna.