Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Kultur på recept

Så kallad social remittering av recept på aktiviteter utanför sjukvården blir allt mer vanligt och hänvänder sig primärt till patienter med psykisk ohälsa. Sociala remisser kan förstås som ett försök att ansluta människor till olika aktiviteter i sitt lokala samhälle för att lindra såväl sociala som hälsoinriktade problem och för att förbättra psykosocialt välbefinnande. I detta projektet vill vi stärka och öka samarbete kring social remittering med framförallt Försäkringskassan, men även med andra aktörer som stödjer patienternas återknytning till samhället, och som stödjer patienternas återgång till arbetslivet och egen försörjning.


Syfte: 

I  projektet vill vi stärka och öka samarbete kring social remittering med framförallt Försäkringskassan, men även med andra aktörer som stödjer patienternas återknytning till samhället, och som stödjer patienternas återgång till arbetslivet och egen försörjning. Syftet är att utveckla ett samarbete mellan Kompetenscentrum för Primärvården och Försäkringskassan för att stötta medborgare med mental ohälsa, hitta vägar att återkoppla till samhället och arbetsmarknaden – undersöka sätt att implementera ’sociala remisser’. 

Målgrupp: 

Vuxna personer (> 18 år) med psykisk ohälsa som t.ex ångest, stress, utmattningssyndrom, mild till måttlig depression, eller de som upplever isolering/ensamhetsproblematik. Detta gäller för de patienterna som är registrerade på medverkande vårdcentraler.

Insats: 

1. Samarbetet:

Projektet syftar till att utveckla KuRinsatsen till en hållbar insats för att stötta medborgare med mental ohälsa och stärka samarbetet mellan primärvården och Försäkringskassan, där långsiktiga insatser kommer att gynna framförallt patienterna, men även stärka samarbetet mellan Primärvården och andra aktörer i samhället. För att KUR ska kunna få större och långsiktig effekt och leda till att fler Malmöbor kommer ut i arbete eller studier, behöver insatsen länkas till de arbetslivsinriktade insatserna som finns tillgängliga i Malmö (samhället).  

2. KuR-programmet

KuR erbjuder personer med psykisk ohälsa, vilka behandlas inom primärvården, ett komplement till traditionell behandling där möjligheten att öka sitt psykiska välbefinnande kan ske genom kulturella aktiviteter i gemenskap med andra. Att ha en tid att passa, umgänge med andra samt positiva upplevelser som konst och kultur i dess olika former kan tillgodose, ger goda möjligheter till en större livsglädje och styrka, välbefinnande samt även en träning i att komma tillbaka till arbetslivet efter en tids sjukskrivning. KuR fokuserar på det som är friskt och bra, vilket ytterligare stärker individens möjlighet till ett bättre mående.

3. Forskningsdelen:
Syftet med forskningsdelen är att bättre förstå vilken sociopsykologisk effekt ett gruppbaserat aktivitetsprogram på 10 veckor kan ha på sjukskrivna och socialt isolerade patienter i primärvården

Beviljad finansiering: 

1 augusti 2021 – 31 augusti 2024

Kontakt: 

Anita Jensen, kompetenscentrum för primärvården i Skåne, anita.jensen@skane.se

Aktuellt: 

Informationsfolder om KUR

Ansökan

Avanti 2.0

Avanti 2.0 är ett tydligt arbetsmarknadsinriktat projekt där insatsen arbetar fokuserat och aktivt för att deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden. Det görs genom en parallell planering för deltagarna där anpassade studier i SFI är den ena delen och tidig placering på arbetsmarknaden är den andra. 

Läs mer

FRAM

Det finns brist på förrehabiliterande, arbetslivsinriktade insatser för personer med självupplevd eller dokumenterad psykisk ohälsa som behöver ett anpassat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Läs mer

Kryddgårdenmodellen

I dagsläget finns det inte tillräckligt utvecklade och etablerade metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö, vilket riskerar att leda till att Malmöbor faller mellan stolarna. De huvudsakliga problemen är att (1) socialtjänsten upplever att det finns en informationsbrist från sjukvården sida; (2) Arbetsmarknadsavdelningen upplever att det finns ett behov av närmre dialog med vården och (3) sjukvården upplever att utförandet av tidskrävande utlåtanden inte hjälper patienterna vidare. För att komma till rätta med ovanstående problemformulering ska Kryddgårdenmodellen implementeras inom primärvården i Malmö samt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Läs mer

Kultur på recept

Så kallad social remittering av recept på aktiviteter utanför sjukvården blir allt mer vanligt och hänvänder sig primärt till patienter med psykisk ohälsa. Sociala remisser kan förstås som ett försök att ansluta människor till olika aktiviteter i sitt lokala samhälle för att lindra såväl sociala som hälsoinriktade problem och för att förbättra psykosocialt välbefinnande. I detta projektet vill vi stärka och öka samarbete kring social remittering med framförallt Försäkringskassan, men även med andra aktörer som stödjer patienternas återknytning till samhället, och som stödjer patienternas återgång till arbetslivet och egen försörjning.

Läs mer

Make it work

Make it work har identifierat ett behov av utökad samverkan mellan berörda aktörer i kombination med ett utveckla metoder för ett riktat arbetsförberedande stöd samt möjlighet till förlängt stöd till individ och arbetsgivare vid anställning för att möjliggöra för fler personer att närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete och behålla det över tid. Initialt riktar sig projektet till de brukare inom daglig verksamhet som står närmre arbetsmarknaden.

Läs mer

Malmökraften 2.0

I MALMÖKRAFTEN 2.0 samlas Malmö stad tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne för att ta ett krafttag för att förhindra rundgången mellan myndigheterna och optimera användningen av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. FINSAM finansierar detta projekt tillsammans med Europeiska socialfonden, ESF

Läs mer

Utebliven etablering SFI

Utanförskapet i Malmö har ett högt pris; främst för enskilda personer, deras närstående men också samhället i stort. Utbildningsnivån är för låg i dessa grupper och språkkunskaper saknas för att kunna ta de nästa stegen mot etablering och medborgarskap. Personer som borde vara på Sfi är det inte och får därför inte möjlighet att ta sig ur utanförskapet. 

På grund av samverkanssvårigheter och informationsluckor mellan myndigheter förmår samhället inte stötta ett antal malmöbor som behöver bland annat språkkunskaper för att komma vidare. Dessa personer kan inte heller, på grund av bristande språkfärdigheter, tillgodogöra sig andra insatser syftande till samhällsetablering och stagnerar därför i utanförskap och försörjningsberoende. 

Läs mer