Struktur för samverkan i Malmö

Ett av Finsams grunduppdrag är att stödja samverkan mellan samverkansparterna. Organisationsförändringar och hög personalomsättning hos Finsams parter är två utmaningar I detta arbete.

Bakgrund

Genomförda behovsanalyser, kartläggningar och seminarier pekar på ett stort behov att få till en struktur för samverkan i Malmö som är långsiktig och inte personbunden. Kontaktytorna mellan organisationerna upplevs i dagsläget som oklara av många och det upplevs saknas tydliga strukturer kring samverkan i vissa sammanhang. Detta skapar dubbelarbete och bidrar ej till att tillgängliga resurser kan användas effektivt.

Insatser

Nedan följer insatser som jobbar med att utveckla struktur i samverkan:

REKO

Finsam blogg

Utmaningar för Malmöbor 
Var finns helhetsbilden?

Utmaningar att jobba med Malmöbor med många olika myndighetskontakter. 

Struktur för samverkan - ur förbundets behovsanalys

Vill du veta mer?

Fredrik Neuman
finsam@finsamimalmo.se
0702-27 25 35