Kunskapssatsning

Samverkansforskningen är entydig i sin slutsats att kunskap och relationer är två av fundamenten för en framgångsrik samverkan. Kunskap om vad andra parter ska och kan göra leder till att felaktiga förväntningar på varandra undviks. Det leder också till att det blir lättare att tillvarata de kompetenser som finns inom olika yrkesgrupper och hos olika professioner.

Bakgrund

Behovet av kunskap om andra parters uppdrag, regelverk och samverkan är viktigt i en storstad som Malmö. Genomförda kartläggningar och behovsanalyser indikerar att handläggare i Malmö har ett stort behov av att veta mer om hur den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bedrivs och är organiserad i staden. Feedbacken från de som är verksamma i Finsaminsatser i Malmö pekar i samma riktning. Samtidigt saknas inte utmaningar som har bäring på kunskapsfrågan och kompetensförsörjningen i Malmö. Personalomsättningen är hög hos Finsams parter och ständiga organisationsförändringar kan göra det svårt att hitta en långsiktighet i arbetet.

Insatser

Nedan följer insatser som jobbar med att utveckla kunskap:

Vet NI!!

FINSAM Blogg

Vill du veta mer?

Fredrik Neuman
finsam@finsamimalmo.se
0702-27 25 35