Tre fokusområden 

För att göra förbundet tydligare, mer förutsägbart och mer tillgängligt för dess medlemmar har följande fokusområden för förbundet tagits fram.

Utgångspunkterna vid framtagandet av dessa fokusområden är; en genomgång av FINSAM i Malmös verksamhet de senaste 10 åren, seminarium med förbundets medlemmars anställda, chefsträffar samt de tertialrapporter som lämnas från insatserna förbundet finansierar.

Struktur för samverkan i Malmö

 

Genomförda behovsanalyser, kartläggningar och seminarier pekar på ett stort behov att få till en struktur för samverkan i Malmö som är långsiktig och inte personbunden. Kontaktytorna mellan organisationerna upplevs i dagsläget som oklara av många och det upplevs saknas tydliga strukturer kring samverkan i vissa sammanhang. Detta skapar dubbelarbete och bidrar ej till att tillgängliga resurser kan användas effektivt. 

Läs mer

Samarbete med Hälso- och sjukvården

Behovet av en välfungerande samverkan med sjukvården är stort hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Malmö stad. Samtidigt upplever många att det svårt att skapa ett långsiktigt samarbete med sjukvården.

Läs mer

Kunskapssatsning

Samverkansforskningen är entydig i sin slutsats att kunskap och relationer är två av fundamenten för en framgångsrik samverkan. Kunskap om vad andra parter ska och kan göra leder till att felaktiga förväntningar på varandra undviks. Det leder också till att det blir lättare att tillvarata de kompetenser som finns inom olika yrkesgrupper och hos olika professioner.

Läs mer

 

Vill du veta mer?

  

 

Mikael Jung

 finsam@finsamimalmo.se

0734-20 01 50