Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Avanti 2.0

Avanti 2.0 är ett tydligt arbetsmarknadsinriktat projekt där insatsen arbetar fokuserat och aktivt för att deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden. Det görs genom en parallell planering för deltagarna där anpassade studier i SFI är den ena delen och tidig placering på arbetsmarknaden är den andra. 

Syfte: 

Projektets vision är att underlätta för Malmöbor med självupplevd psykisk ohälsa till följd av psykiska påfrestningar i samband med migration och /eller etablering i Sverige att få ett arbete eller börja studera

Målgrupp: 

Målgruppen finns inom GVF, ASF eller Arbetsförmedlingen och riskerar att inte fullfölja sina studier eller få sen etablering på arbetsmarknaden på grund av egenupplevd psykisk ohälsa till följd av psykiska påfrestningar i samband med migration och/eller etablering i Sverige. Målgruppen har behov av anpassade SFI-studier i kombination med anpassade arbetsmarknadsstudier.

Insats: 

Det görs en parallell planering för deltagarna där anpassade studier i SFI är den ena delen och tidig placering på arbetsmarknaden är den andra. En sådan placering på arbetsmarknaden kan vara exempelvis en språkpraktik, en arbetspraktik, arbetsträning, arbetsmarknadsanställning eller en reguljär anställning. Arbetsmarknadskunskap/vägledning är en del av konceptet. Projektets socialsekreterare har möjlighet att aktualisera rehabprocesser för klargörande av arbetsförutsättningar vilket kan leda fram till lönestöd där det är tillämpligt. Socialsekreteraren kan även initiera SIP-möten vilket kan leda till relevanta vårdinsatser. SFI-undervisningen bedrivs med anpassningar utifrån målgruppens behov och förutsättningar. En sjuksköterska bidrar till projektet genom att erbjuda psykoedukation till de inskrivna deltagare som är i behov av det.

Beviljad finansiering: 1/1 2021- 31/12 2023

Kontakt: Projektägare Charlotta Stjärnfäldt, charlotta.stjarnfaldt@malmo.se

Aktuellt: 

Ansökan

 Syfte: 

Målgrupp: 

Insats: 

Beviljad finansiering: 1/1 2021 - 31/12 2023

Kontakt: Projektägare Charlotta Stjärnfäldt charlotta.stjarnfaldt@malmo.se

Aktuellt: 

Ansökan

Syfte: 

Målgrupp: 

Insats: 

Beviljad finansiering: 1/1 2021 - 31/12 2023

Kontakt: Projektägare Charlotta Stjärnfäldt charlotta.stjarnfaldt@malmo.se

Aktuellt: 

Ansökan

FRAM

Grunden för FRAM är en arbetsmarknadsinsats med arbetsträning i anpassad miljö, men med utökat fokus på de indikatorer som det danska forskningsprojektet ”Jobbindikatorprojektet” identifierat, med särskilt fokus på att skapa en stark samverkan mellan FINSAM:s deltagande parter.  

Läs mer

Kryddgårdenmodellen

I dagsläget finns det inte tillräckligt utvecklade och etablerade metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö, vilket riskerar att leda till att Malmöbor faller mellan stolarna. De huvudsakliga problemen är att (1) socialtjänsten upplever att det finns en informationsbrist från sjukvården sida; (2) Arbetsmarknadsavdelningen upplever att det finns ett behov av närmre dialog med vården och (3) sjukvården upplever att utförandet av tidskrävande utlåtanden inte hjälper patienterna vidare. För att komma till rätta med ovanstående problemformulering ska Kryddgårdenmodellen implementeras inom primärvården i Malmö samt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Läs mer

Malmökraften

I Malmökraften arbetar Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Försäkringskassan, primärvården och psykiatrin i Region Skåne och FINSAM i Malmö tillsammans för att minska den långtidsarbetslöshet som bitit sig fast på grund av matchningsproblem mellan arbetsgivare och befintliga arbetstagare i Malmö, låg utbildningsnivå, glappet för arbetslösa sjukskrivna som inte klarar kriterierna för det förstärkta samarbetet, ojämställdhet mellan kvinnor och män gällande arbetsmarknadsinsatser och ohälsa.

Malmökraften har som ambition att, på organisationsnivå, införa och sprida en modell som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges regioner och kommuner kan använda för att tillsammans hantera utmaningar med att möta personer som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid och få dem att komma tillbaka till ett arbete.

Malmökraften finansieras av ESF och FINSAM i Malmö.

Läs mer

Utebliven etablering SFI

Utanförskapet i Malmö har ett högt pris; främst för enskilda personer, deras närstående men också samhället i stort. Utbildningsnivån är för låg i dessa grupper och språkkunskaper saknas för att kunna ta de nästa stegen mot etablering och medborgarskap. Personer som borde vara på Sfi är det inte och får därför inte möjlighet att ta sig ur utanförskapet. 

På grund av samverkanssvårigheter och informationsluckor mellan myndigheter förmår samhället inte stötta ett antal malmöbor som behöver bland annat språkkunskaper för att komma vidare. Dessa personer kan inte heller, på grund av bristande språkfärdigheter, tillgodogöra sig andra insatser syftande till samhällsetablering och stagnerar därför i utanförskap och försörjningsberoende. 

Läs mer