Samarbete med Hälso- och sjukvården

Behovet av en välfungerande samverkan med sjukvården är stort hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Malmö stad. Samtidigt upplever många att det svårt att skapa ett långsiktigt samarbete med sjukvården.

Bakgrund

FINSAM i Malmö har genom åren finansierat ett antal olika framgångsrika insatser där sjukvården spelat en central roll i samverkansarbetet. Samtidigt som samarbetet och dialogen med psykiatrin många gånger fungerat bra, har det visat sig svårare att få med primärvården över tid i den finansiella samordningen. En kartläggning genomförd 2016 av socialtjänsten i Malmö stad visar att många som uppbär försörjningsstöd har en aktuell kontakt med sjukvården. Samtidigt visar samma kartläggning att samverkan ej fungerar optimalt mellan socialtjänsten och sjukvården. Även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan efterfrågar ett tydligare samarbete med sjukvården.

 

Insatser

Nedan följer insatser som jobbar med att utveckla samarbetet med sjukvården:

Pilotstudie FACT/Konsultationsteam

FINSAM Blogg

Utmaningar för Malmöbor

Övergång mellan verksamheter

Vill du veta mer?

Fredrik Neuman
finsam@finsamimalmo.se
0702-27 25 35