Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Avanti

Avanti kommer jobba med ett tydligt fokus på vägen till arbete och studier. Insatsen utgår ifrån tre huvudspår – språk, hälsa och arbete.

Syfte: Målsättningen med insatsen är att så många deltagare som möjligt gör en stegförflyttning mot självförsörjning och bättre hälsa. 

Målgrupp: SFI-studerande, arbetsökande och inskrivna på Arbetsförmedlingen, som inte kan tillgodogöra sig ordinarie språkutbildning och arbetsmarknadsinsats på grund av krigsrelaterade traumasymptom och/eller migrationsrelaterad stress. Samverkande myndigheter (Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Region Skåne) samt personal och tjänstemän från samverkande organisationer som i sitt dagliga arbete kan komma att möta malmöbor med traumasymptom och/eller migrationsrelaterad stress.

Insats: Arbetsmarknadsinsatserna skall syfta till att deltagarna snabbt kommer ut i arbetsträning och praktik med målet att därefter komma i arbete eller studier. Praktik, arbetsträning och studiebesök i olika former är viktiga och prioriterade verktyg i projektet. SFI-undervisning med metodiska anpassningar tillämpas för att stärka minnesförmåga och kognitiva funktioner.

Beviljad finansiering: 1/1 2018 - 31/12 2020

Kontakt: Avanti receptionen 040-34 10 11

Aktuellt: 

Ansökan

Metodstöd

Avanti

Avanti kommer jobba med ett tydligt fokus på vägen till arbete och studier. Insatsen utgår ifrån tre huvudspår – språk, hälsa och arbete.

Läs mer

Aktivitetscenter

Aktivitetscenter syftar till att skapa en tydlig samverkansprocess och säkerställa att alla aktuella aktörer tillsammans med deltagaren är överens om en fortsatt planering för att ta vara på och utveckla individens arbetsförmåga. Särskilt fokus kommer att läggas på att skapa en gemensam syn på processen kring den enskilde.

Läs mer

Malmökraften

I Malmökraften samlar vi kompetens från Arbetsförmedlingen, Malmö Stad, Försäkringskassan och Region Skåne och tillsamman arbetar vi för att Malmöbon ska nå sina mål när det gäller arbete eller studier.

Läs mer

Pilotstudie FACT och konsultationsteam

Ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad kring malmöbor med psykosdiagnoser där två nivåer av integrerad verksamhet skall prövas, utvärderas och därefter implementeras den som ger bäst effekt.

Läs mer

Tramadol Maria Malmö

Utveckling av ny behandlingsmodell på Maria Malmö för ungdomar med tramadolmissbruk för att jämte drogfrihet arbeta med aktiv samverkan för fungerande sysselsättning så att ungdomar ska kunna bibehålla sin skolgång eller etablering på arbetsmarknaden.

Läs mer