Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Pilotstudie FACT och konsultationsteam

Ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad kring malmöbor med psykosdiagnoser där två nivåer av integrerad verksamhet skall prövas, utvärderas och därefter implementeras den som ger bäst effekt.

Syfte: Syftet med insatsen är att prova två nivåer av integrerad verksamhet och implementera den arbetsmodell som ger bäst förutsättningar för att tillgodose behoven av vård och stöd till personer med psykosdiagnos i deras återhämtningsprocess.

Målgrupp: Män och kvinnor från 18 års ålder i Malmö som på grund av psykossjukdom har ett behov av samordnade vård- och stödinsatser för sin återhämtning genom ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad.

Insats: Arbeta med flexibel ACT (F-ACT) som integrerad verksamhet samt konsultationsteam med målgruppen. 

Beviljad finansiering: 1/11 2017 - 30/4 21

Kontakt: Eva Henrell, Region Skåne,  eva.henrell@skane.se

Aktuellt: Ansökan

Avanti

Avanti kommer jobba med ett tydligt fokus på vägen till arbete och studier. Insatsen utgår ifrån tre huvudspår – språk, hälsa och arbete.

Läs mer

Aktivitetscenter

Aktivitetscenter syftar till att skapa en tydlig samverkansprocess och säkerställa att alla aktuella aktörer tillsammans med deltagaren är överens om en fortsatt planering för att ta vara på och utveckla individens arbetsförmåga. Särskilt fokus kommer att läggas på att skapa en gemensam syn på processen kring den enskilde.

Läs mer

Camp

CaMp samordnar insatser för att kunna ge ett bättre stöd för unga Malmöbor med funktionshinder samt skapa möjliga vägar mot arbete, studier och/eller sysselsättning för dessa.

Läs mer

Integrerad verksamhet

Integrerad verksamhet syftar till att införa ett integrerat arbetssätt mellan socialtjänsten och Beroendecentrum vid en samlokalisering av verksamheter.

Läs mer

Malmökraften

I Malmökraften samlar vi kompetens från Arbetsförmedlingen, Malmö Stad, Försäkringskassan och Region Skåne och tillsamman arbetar vi för att Malmöbon ska nå sina mål när det gäller arbete eller studier.

Läs mer

Pilotstudie FACT och konsultationsteam

Ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad kring malmöbor med psykosdiagnoser där två nivåer av integrerad verksamhet skall prövas, utvärderas och därefter implementeras den som ger bäst effekt.

Läs mer

Reko

REKO bygger upp en koordinatorfunktion inom psykiatrin i Malmö samtidigt som REKO skall skapa förutsättningar inom Försäkringskassan att aktivt svara upp mot det ökade samverkansbehovet inom psykiatrin.

Läs mer

Tramadol Maria Malmö

Utveckling av ny behandlingsmodell på Maria Malmö för ungdomar med tramadolmissbruk för att jämte drogfrihet arbeta med aktiv samverkan för fungerande sysselsättning så att ungdomar ska kunna bibehålla sin skolgång eller etablering på arbetsmarknaden.

Läs mer