Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Pilotstudie FACT och konsultationsteam

Ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad kring malmöbor med psykosdiagnoser där två nivåer av integrerad verksamhet skall prövas, utvärderas och därefter implementeras den som ger bäst effekt.

Syfte: Syftet med insatsen är att prova två nivåer av integrerad verksamhet och implementera den arbetsmodell som ger bäst förutsättningar för att tillgodose behoven av vård och stöd till personer med psykosdiagnos i deras återhämtningsprocess.

Målgrupp: Män och kvinnor från 18 års ålder i Malmö som på grund av psykossjukdom har ett behov av samordnade vård- och stödinsatser för sin återhämtning genom ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad.

Insats: Arbeta med flexibel ACT (F-ACT) som integrerad verksamhet samt konsultationsteam med målgruppen. 

Beviljad finansiering: 1/11 2017 - 30/4 21

Kontakt: Eva Henrell, Region Skåne,  eva.henrell@skane.se

Aktuellt: Ansökan

Avanti

Avanti kommer jobba med ett tydligt fokus på vägen till arbete och studier. Insatsen utgår ifrån tre huvudspår – språk, hälsa och arbete.

Läs mer

Aktivitetscenter

Aktivitetscenter syftar till att skapa en tydlig samverkansprocess och säkerställa att alla aktuella aktörer tillsammans med deltagaren är överens om en fortsatt planering för att ta vara på och utveckla individens arbetsförmåga. Särskilt fokus kommer att läggas på att skapa en gemensam syn på processen kring den enskilde.

Läs mer

Make it work

Make it work har identifierat ett behov av utökad samverkan mellan berörda aktörer i kombination med ett utveckla metoder för ett riktat arbetsförberedande stöd samt möjlighet till förlängt stöd till individ och arbetsgivare vid anställning för att möjliggöra för fler personer att närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete och behålla det över tid. Initialt riktar sig projektet till de brukare inom daglig verksamhet som står närmre arbetsmarknaden.

Läs mer

Malmökraften 2.0

I MALMÖKRAFTEN 2.0 samlas Malmö stad tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne för att ta ett krafttag för att förhindra rundgången mellan myndigheterna och optimera användningen av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. FINSAM finansierar detta projekt tillsammans med Europeiska socialfonden, ESF

Läs mer

Pilotstudie FACT och konsultationsteam

Ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad kring malmöbor med psykosdiagnoser där två nivåer av integrerad verksamhet skall prövas, utvärderas och därefter implementeras den som ger bäst effekt.

Läs mer