Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Integrerad verksamhet

Integrerad verksamhet syftar till att införa ett integrerat arbetssätt mellan socialtjänsten och Beroendecentrum vid en samlokalisering av verksamheter.

Syfte: Integrerad verksamhet har som mål att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan Malmö stad och Region Skåne och andra samarbetspartners samt genom multidisciplinär kompetens ge effektiv vård med hög kvalitét till målgruppen.

Målgrupp: Män och kvinnor som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel eller läkemedel och som har behov av insatser både från socialtjänsten i Malmö stad och från beroendecentrum.

Insats: En processledare jobbar med att samordna förändringsprocessen kring samlokaliseringen för att möjliggöra i ett tidigt stadium att samordna såväl kartläggning, utredning, bedömning, diagnostisering, medicinsk- och psykosocial behandling och psykosocialt stöd.

Beviljad finansiering: 1/2 2016 - 31/12 2018

Kontakt:  Anne-Lie Lindell, 0734-40 39 29, anne-lie.andersson-lindell@malmo.se

Aktuellt: Ansökan , Förlängningsansökan , Slutrapport , Handbok för sammanhållen vård

Avanti

Avanti kommer jobba med ett tydligt fokus på vägen till arbete och studier. Insatsen utgår ifrån tre huvudspår – språk, hälsa och arbete.

Läs mer

Aktivitetscenter

Aktivitetscenter syftar till att skapa en tydlig samverkansprocess och säkerställa att alla aktuella aktörer tillsammans med deltagaren är överens om en fortsatt planering för att ta vara på och utveckla individens arbetsförmåga. Särskilt fokus kommer att läggas på att skapa en gemensam syn på processen kring den enskilde.

Läs mer

Malmökraften

I Malmökraften samlar vi kompetens från Arbetsförmedlingen, Malmö Stad, Försäkringskassan och Region Skåne och tillsamman arbetar vi för att Malmöbon ska nå sina mål när det gäller arbete eller studier.

Läs mer

Pilotstudie FACT och konsultationsteam

Ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad kring malmöbor med psykosdiagnoser där två nivåer av integrerad verksamhet skall prövas, utvärderas och därefter implementeras den som ger bäst effekt.

Läs mer

Tramadol Maria Malmö

Utveckling av ny behandlingsmodell på Maria Malmö för ungdomar med tramadolmissbruk för att jämte drogfrihet arbeta med aktiv samverkan för fungerande sysselsättning så att ungdomar ska kunna bibehålla sin skolgång eller etablering på arbetsmarknaden.

Läs mer