Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Camp

CaMp samordnar insatser för att kunna ge ett bättre stöd för unga Malmöbor med funktionshinder samt skapa möjliga vägar mot arbete, studier och/eller sysselsättning för dessa.

Syfte: Verksamheten har som målsättning att utveckla en case managermodell för unga Malmöbor med funktionshinder som skall skapa möjliga vägar mot arbete, studier och/eller sysselsättning för dessa.

Målgrupp: Målgruppen för insatserna är unga med funktionshinderskod från AF, eller personer som skulle kunna få en sådan kod och som bedöms ha förutsättningar att närma sig arbete. Prioriterad grupp är de som uppbär aktivitetsersättning.

Insats: Case managers får möjlighet att följa deltagaren inför och under utbildning/ arbete samt då individen kommit ut i arbete eller studier. Individen får ett flexibelt och nära stöd i det dagliga livet, ett djupare stöd i sin vardag samt en tätare uppföljning än vad som normalt kan erbjudas av AF och/eller FK.

Beviljad finansiering: 1/3 2017 - 28/2 2019 

Aktuellt: Ansökan , Slutrapport , Gör din röst hörd

Avanti

Avanti kommer jobba med ett tydligt fokus på vägen till arbete och studier. Insatsen utgår ifrån tre huvudspår – språk, hälsa och arbete.

Läs mer

Aktivitetscenter

Aktivitetscenter syftar till att skapa en tydlig samverkansprocess och säkerställa att alla aktuella aktörer tillsammans med deltagaren är överens om en fortsatt planering för att ta vara på och utveckla individens arbetsförmåga. Särskilt fokus kommer att läggas på att skapa en gemensam syn på processen kring den enskilde.

Läs mer

Malmökraften

I Malmökraften samlar vi kompetens från Arbetsförmedlingen, Malmö Stad, Försäkringskassan och Region Skåne och tillsamman arbetar vi för att Malmöbon ska nå sina mål när det gäller arbete eller studier.

Läs mer

Pilotstudie FACT och konsultationsteam

Ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad kring malmöbor med psykosdiagnoser där två nivåer av integrerad verksamhet skall prövas, utvärderas och därefter implementeras den som ger bäst effekt.

Läs mer

Tramadol Maria Malmö

Utveckling av ny behandlingsmodell på Maria Malmö för ungdomar med tramadolmissbruk för att jämte drogfrihet arbeta med aktiv samverkan för fungerande sysselsättning så att ungdomar ska kunna bibehålla sin skolgång eller etablering på arbetsmarknaden.

Läs mer