Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Aktivitetscenter

Aktivitetscenter syftar till att skapa en tydlig samverkansprocess och säkerställa att alla aktuella aktörer tillsammans med deltagaren är överens om en fortsatt planering för att ta vara på och utveckla individens arbetsförmåga. Särskilt fokus kommer att läggas på att skapa en gemensam syn på processen kring den enskilde.

Syfte: Deltagare skall kommma närmare arbete/studier och få en minskad rundgång i systemet. Individen skall komma till rätt socialförsäkringssystem. Sociala problem och diagnoser skall upptäckas i ett tidigare skede vilket skall leda till att deltagare tidigare får rätt stöd. 

Målgrupp: Malmöbor med oklar eller låg arbetsförmåga som är aktuella hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad/ekonomiskt bistånd och som inte är i behov av habilitering och på sikt har potential att komma ut i någon form av arbete men som inledningsvis behöver ett stort stöd i denna process. Unga 18-29 ska prioriteras.

Insats: Insatserna aktivering i grupp, arbetsträning och arbetsförmågebedömning ska provas i nya former och utvecklas ytterligare. Samverkan med socialtjänsten, Försäkringskassa. Arbetsförmedlingen och Psykiatri Skåne skall utvecklas och säkerställas.

Även ett arbete med att tillvarata den egenupplevda erfarenheten av psykisk ohälsa skall göras.

Beviljad finansiering: 1/1 2018 - 31/12 2020

Kontakt: Aktivitetscenters reception 040-347940

Aktuellt: Ansökan

Avanti

Avanti kommer jobba med ett tydligt fokus på vägen till arbete och studier. Insatsen utgår ifrån tre huvudspår – språk, hälsa och arbete.

Läs mer

Aktivitetscenter

Aktivitetscenter syftar till att skapa en tydlig samverkansprocess och säkerställa att alla aktuella aktörer tillsammans med deltagaren är överens om en fortsatt planering för att ta vara på och utveckla individens arbetsförmåga. Särskilt fokus kommer att läggas på att skapa en gemensam syn på processen kring den enskilde.

Läs mer

Make it work

Make it work har identifierat ett behov av utökad samverkan mellan berörda aktörer i kombination med ett utveckla metoder för ett riktat arbetsförberedande stöd samt möjlighet till förlängt stöd till individ och arbetsgivare vid anställning för att möjliggöra för fler personer att närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete och behålla det över tid. Initialt riktar sig projektet till de brukare inom daglig verksamhet som står närmre arbetsmarknaden.

Läs mer

Malmökraften 2.0

I MALMÖKRAFTEN 2.0 samlas Malmö stad tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne för att ta ett krafttag för att förhindra rundgången mellan myndigheterna och optimera användningen av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. FINSAM finansierar detta projekt tillsammans med Europeiska socialfonden, ESF

Läs mer

Pilotstudie FACT och konsultationsteam

Ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad kring malmöbor med psykosdiagnoser där två nivåer av integrerad verksamhet skall prövas, utvärderas och därefter implementeras den som ger bäst effekt.

Läs mer