Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Kryddgårdenmodellen

I dagsläget finns det inte tillräckligt utvecklade och etablerade metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö, vilket riskerar att leda till att Malmöbor faller mellan stolarna. De huvudsakliga problemen är att (1) socialtjänsten upplever att det finns en informationsbrist från sjukvården sida; (2) Arbetsmarknadsavdelningen upplever att det finns ett behov av närmre dialog med vården och (3) sjukvården upplever att utförandet av tidskrävande utlåtanden inte hjälper patienterna vidare. För att komma till rätta med ovanstående problemformulering ska Kryddgårdenmodellen implementeras inom primärvården i Malmö samt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Syfte: 

Syftet med Kryddgårdenmodellen är att optimera interna processer och samverkan för Malmöbor med behov av insatser från både kommun och primärvård. Målsättningen är med andra ord att skapa effektiva planeringsprocesser inom området hälsa, arbete och ekonomi i samverkan med den enskilde Malmöbon. Utgångspunkten ska vara rätt profession på rätt plats och rätt insats vid rätt tidpunkt. Insatsen syftar också till att få en gemensam helhetssyn om den enskilda Malmöbons situation. Därtill ska den enskilda Malmöbon få en ökad delaktighet i sin planering,

 

Målgrupp: 

Malmöbor i yrkesverksam ålder med hälsoproblem och försörjningsstöd som har behov av samordnat stöd på vägen mot arbete och självförsörjning.

Ytterligare målgrupp är de fem enheterna inom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsavdelningen samt den 17 offentliga vårdcentralerna i Malmö.

Då arbetsmarknadsavdelningen även hanterar andra guppen som inte erhåller försörjningsstöd som exempelvis unga vuxna upp till 29 år ges styrgruppen i uppdrag att under projektets gång se över ifall målgruppen ska utökas till att även innefatta dem.

 

Insats: 

Tydliggör och utveckla REKO-rollen vid vårdcentralen till att

  • ansvara för det medicinska underlaget “hälsoförfrågan” i dialog med läkare.
  • vara representant för vårdcentralen vid SIP-möte i dialog med läkare.
  • vara kontaktperson på vårdcentralen ut mot Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

 

Förankra och etablera Kryddgårdenmodellen som arbetsmetod på de offentliga vårdcentralerna

  • Förankra det medicinska underlaget “hälsoförfrågan” enligt utarbetad mall.
  • SIP-möte ska etableras som metod för samverkan inom områdena hälsa, arbete och ekonomi.

 

Förankra metoder och rutiner inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

  • Förankra det medicinska underlaget “hälsoförfrågan” enligt utarbetad mall.
  • SIP-möte ska etableras som metod för samverkan inom områdena hälsa, arbete och ekonomi.
  • Genomföra utbildningsinsatser mot socialsekreterargrupper inom ekonomiskt bistånd när det kommer till arbetssätt rörande ohälsa. Se över ifall det finns behov av att utöka och/eller upprätta nya konsultationsforum där medarbetare får stöd i metod och bedömning av svåra ärenden.

 

Beviljad finansiering: 

1 september 2021 – 31/8 2024


Kontakt: 

Karina Mattsson, koordinator  Kryddgårdenmodellen, Karina.Mattsson@skane.se

 

Aktuellt: 

Läs ansökan här!

Avanti 2.0

Avanti 2.0 är ett tydligt arbetsmarknadsinriktat projekt där insatsen arbetar fokuserat och aktivt för att deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden. Det görs genom en parallell planering för deltagarna där anpassade studier i SFI är den ena delen och tidig placering på arbetsmarknaden är den andra. 

Läs mer

FRAM

Det finns brist på förrehabiliterande, arbetslivsinriktade insatser för personer med självupplevd eller dokumenterad psykisk ohälsa som behöver ett anpassat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Läs mer

Kryddgårdenmodellen

I dagsläget finns det inte tillräckligt utvecklade och etablerade metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö, vilket riskerar att leda till att Malmöbor faller mellan stolarna. De huvudsakliga problemen är att (1) socialtjänsten upplever att det finns en informationsbrist från sjukvården sida; (2) Arbetsmarknadsavdelningen upplever att det finns ett behov av närmre dialog med vården och (3) sjukvården upplever att utförandet av tidskrävande utlåtanden inte hjälper patienterna vidare. För att komma till rätta med ovanstående problemformulering ska Kryddgårdenmodellen implementeras inom primärvården i Malmö samt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Läs mer

Kultur på recept

Så kallad social remittering av recept på aktiviteter utanför sjukvården blir allt mer vanligt och hänvänder sig primärt till patienter med psykisk ohälsa. Sociala remisser kan förstås som ett försök att ansluta människor till olika aktiviteter i sitt lokala samhälle för att lindra såväl sociala som hälsoinriktade problem och för att förbättra psykosocialt välbefinnande. I detta projektet vill vi stärka och öka samarbete kring social remittering med framförallt Försäkringskassan, men även med andra aktörer som stödjer patienternas återknytning till samhället, och som stödjer patienternas återgång till arbetslivet och egen försörjning.

Läs mer

Make it work

Make it work har identifierat ett behov av utökad samverkan mellan berörda aktörer i kombination med ett utveckla metoder för ett riktat arbetsförberedande stöd samt möjlighet till förlängt stöd till individ och arbetsgivare vid anställning för att möjliggöra för fler personer att närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete och behålla det över tid. Initialt riktar sig projektet till de brukare inom daglig verksamhet som står närmre arbetsmarknaden.

Läs mer

Malmökraften 2.0

I MALMÖKRAFTEN 2.0 samlas Malmö stad tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne för att ta ett krafttag för att förhindra rundgången mellan myndigheterna och optimera användningen av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. FINSAM finansierar detta projekt tillsammans med Europeiska socialfonden, ESF

Läs mer

Utebliven etablering SFI

Utanförskapet i Malmö har ett högt pris; främst för enskilda personer, deras närstående men också samhället i stort. Utbildningsnivån är för låg i dessa grupper och språkkunskaper saknas för att kunna ta de nästa stegen mot etablering och medborgarskap. Personer som borde vara på Sfi är det inte och får därför inte möjlighet att ta sig ur utanförskapet. 

På grund av samverkanssvårigheter och informationsluckor mellan myndigheter förmår samhället inte stötta ett antal malmöbor som behöver bland annat språkkunskaper för att komma vidare. Dessa personer kan inte heller, på grund av bristande språkfärdigheter, tillgodogöra sig andra insatser syftande till samhällsetablering och stagnerar därför i utanförskap och försörjningsberoende. 

Läs mer