Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

FRAM

Syftet är att skapa en förrehabiliterande och arbetslivsinriktad insats med tydlig riktning mot arbete och/eller studier.

Syfte:

Syftet är att skapa en förrehabiliterande och arbetslivsinriktad insats med tydlig riktning mot arbete och/eller studier. 

 

Målgrupp:

Målgruppen är personer med självupplevd eller dokumenterad psykisk ohälsa som inte kan ta del av samverkansparternas ordinarie utbud av arbetsmarknadsinsatser och behöver ett stort anpassat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

 

Insats:

Introduktion
En uppstart görs i en verkstad eller annan praktisk verksamhet inom projektet. 
En gruppaktivitet som fokuserar på tematiska samtal och föreläsningar med fokus på hälsa, friskvård, själv-kännedom, samhälle, kultur, fritid och arbetsliv.
Det skall finnas möjlighet att komma in som deltagare i projektet utan att direkt ha en insats kopplad till ett gruppsammanhang.

Genomförande
Huvudinsatsen i projektet är att erbjuda nivåbaserad arbetsträning med inriktning mot ett arbetsliv. Arbetsträningen skall byggas upp på ett sätt som möjliggör för en deltagarutveckling från låg nivå med nära handledning upp till en nivå som ligger nära en arbetsträning på en ordinarie arbetsplats. Slutligen skall det finnas möjlighet att i samverkan kunna påbörja en arbetsträning utanför projektet innan utskrivning och med stöd från handläggare.

 

Stödinsatser
Peer Support
Psykiatri Skåne har sedan 2014 haft mentorer anställda. Dessa mentorer är personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och kan användas som extra resurs för att genom egenerfarenhet kunna ge stöd till personer som har liknande upplevelser. 

Friskvård
Fysisk aktivitet och vägledning kring livsstilsrelaterade påverkansfaktorer är insatser som stärker individens möjligheter att förbereda sig för, och klara av, ett arbetsliv. 

Fördjupad kartläggning
Arbetsterapeuter kommer arbeta med de individer som är i behov av en fördjupad kartläggning vilken sedan leder vidare till lämpliga anpassningar och arbetsträning för att få klarhet över individens arbetsförmåga. 

Beviljad finansiering: 1/1 2021 - 31/12 2023

Kontakt: FRAMs reception 040-347940

Aktuellt:

Länk till Malmö stads hemsida med:

  • Information om FRAM
  • Produktblad till deltagare
  • Anvisningsinformation
  • Anvisningsblankett

 

Ansökan

Avanti 2.0

Avanti 2.0 är ett tydligt arbetsmarknadsinriktat projekt där insatsen arbetar fokuserat och aktivt för att deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden. Det görs genom en parallell planering för deltagarna där anpassade studier i SFI är den ena delen och tidig placering på arbetsmarknaden är den andra. 

Läs mer

FRAM

Syftet är att skapa en förrehabiliterande och arbetslivsinriktad insats med tydlig riktning mot arbete och/eller studier.

Läs mer

Make it work

Make it work har identifierat ett behov av utökad samverkan mellan berörda aktörer i kombination med ett utveckla metoder för ett riktat arbetsförberedande stöd samt möjlighet till förlängt stöd till individ och arbetsgivare vid anställning för att möjliggöra för fler personer att närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete och behålla det över tid. Initialt riktar sig projektet till de brukare inom daglig verksamhet som står närmre arbetsmarknaden.

Läs mer

Malmökraften 2.0

I MALMÖKRAFTEN 2.0 samlas Malmö stad tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne för att ta ett krafttag för att förhindra rundgången mellan myndigheterna och optimera användningen av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. FINSAM finansierar detta projekt tillsammans med Europeiska socialfonden, ESF

Läs mer

Pilotstudie FACT och konsultationsteam

Ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad kring malmöbor med psykosdiagnoser där två nivåer av integrerad verksamhet skall prövas, utvärderas och därefter implementeras den som ger bäst effekt.

Läs mer