Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Avanti 2.0

Avanti 2.0 är ett tydligt arbetsmarknadsinriktat projekt där insatsen arbetar fokuserat och aktivt för att deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden. Det görs genom en parallell planering för deltagarna där anpassade studier i SFI är den ena delen och tidig placering på arbetsmarknaden är den andra. 

Syfte: 

Projektets vision är att underlätta för Malmöbor med självupplevd psykisk ohälsa till följd av psykiska påfrestningar i samband med migration och /eller etablering i Sverige att få ett arbete eller börja studera

Målgrupp: 

Målgruppen finns inom GVF, ASF eller Arbetsförmedlingen och riskerar att inte fullfölja sina studier eller få sen etablering på arbetsmarknaden på grund av egenupplevd psykisk ohälsa till följd av psykiska påfrestningar i samband med migration och/eller etablering i Sverige. Målgruppen har behov av anpassade SFI-studier i kombination med anpassade arbetsmarknadsstudier.

Insats: 

Det görs en parallell planering för deltagarna där anpassade studier i SFI är den ena delen och tidig placering på arbetsmarknaden är den andra. En sådan placering på arbetsmarknaden kan vara exempelvis en språkpraktik, en arbetspraktik, arbetsträning, arbetsmarknadsanställning eller en reguljär anställning. Arbetsmarknadskunskap/vägledning är en del av konceptet. Projektets socialsekreterare har möjlighet att aktualisera rehabprocesser för klargörande av arbetsförutsättningar vilket kan leda fram till lönestöd där det är tillämpligt. Socialsekreteraren kan även initiera SIP-möten vilket kan leda till relevanta vårdinsatser. SFI-undervisningen bedrivs med anpassningar utifrån målgruppens behov och förutsättningar. En sjuksköterska bidrar till projektet genom att erbjuda psykoedukation till de inskrivna deltagare som är i behov av det.

Beviljad finansiering: 1/1 2021- 31/12 2023

Kontakt: Projektägare Charlotta Stjärnfäldt, charlotta.stjarnfaldt@malmo.se

Aktuellt: 

Ansökan

 Syfte: 

Målgrupp: 

Insats: 

Beviljad finansiering: 1/1 2021 - 31/12 2023

Kontakt: Projektägare Charlotta Stjärnfäldt charlotta.stjarnfaldt@malmo.se

Aktuellt: 

Ansökan

Syfte: 

Målgrupp: 

Insats: 

Beviljad finansiering: 1/1 2021 - 31/12 2023

Kontakt: Projektägare Charlotta Stjärnfäldt charlotta.stjarnfaldt@malmo.se

Aktuellt: 

Ansökan

Avanti 2.0

Avanti 2.0 är ett tydligt arbetsmarknadsinriktat projekt där insatsen arbetar fokuserat och aktivt för att deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden. Det görs genom en parallell planering för deltagarna där anpassade studier i SFI är den ena delen och tidig placering på arbetsmarknaden är den andra. 

Läs mer

FRAM

Syftet är att skapa en förrehabiliterande och arbetslivsinriktad insats med tydlig riktning mot arbete och/eller studier.

Läs mer

Make it work

Make it work har identifierat ett behov av utökad samverkan mellan berörda aktörer i kombination med ett utveckla metoder för ett riktat arbetsförberedande stöd samt möjlighet till förlängt stöd till individ och arbetsgivare vid anställning för att möjliggöra för fler personer att närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete och behålla det över tid. Initialt riktar sig projektet till de brukare inom daglig verksamhet som står närmre arbetsmarknaden.

Läs mer

Malmökraften 2.0

I MALMÖKRAFTEN 2.0 samlas Malmö stad tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne för att ta ett krafttag för att förhindra rundgången mellan myndigheterna och optimera användningen av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. FINSAM finansierar detta projekt tillsammans med Europeiska socialfonden, ESF

Läs mer

Pilotstudie FACT och konsultationsteam

Ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad kring malmöbor med psykosdiagnoser där två nivåer av integrerad verksamhet skall prövas, utvärderas och därefter implementeras den som ger bäst effekt.

Läs mer