Finsam blogg

Kryddgårdenmodellen har höstens första styrgrupp

Kryddgårdenmodellen syftar till att utveckla och etablera metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö. Idag hade styrgruppen höstens första styrgruppsmöte.

Följande diskuterades och bestämdes:

Uppföljning via FINSAM

Styrgruppen beslutar att ge FINSAM i uppdrag att genomföra en kvalitativ uppföljning med fokus på Malmö stad. Genomförandet kommer vara djupintervjuer med 10 socialsekreterare och 10 arbetsmarknadssekreterare samt enkäter till alla socialsekreterare och arbetsmarknadssekreterare. 

Rapport från Projektgruppen
Projektgruppen presenterar nuläget och vad som hänt sedan i våras.

Projektplan kommande år

Projektgruppen har tagit fram en projektplan för andra året av arbetet med Kryddgårdenmodellen. Styrgruppen fattar beslut att ge projektgruppen att arbeta utifrån denna projektplan.

Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport för tertial 2 2022 har lämnats in utan anmärkning.

Tertialrapport

Tertialrapport för tertial 2 2022 har lämnats in utan anmärkning.

Uppföljning av tilläggsansökan och ev. annons

Kryddgårdenmodellen har ansökt om en utökning av sin ram. Styrelsen i FINSAM beslutar att ställa sig positiv till att Region Skåne och Malmö stad inkommer med en utökad ansökan utifrån inlämnad problemformulering kring Kryddgårdenmodellen under förutsättning att det tydligt framgår hur denna satsning särskiljs från ordinarie rehabkoordinatorstjänster, hur detta kompletterar lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter samt att en tydlig plan presenteras för hur kostnaden ska tas över efter finansiering från FINSAM upphör. Kryddgårdenmodellen kommer lämna in en slutlig ansökan senast den 31/10 till styrelsemötet 11/11.

Region Skåne kommer att gå ut med en annons innan beslut fattas av styrelsen med förbehållet att ansökan beviljas innan rekrytering genomförs.

Övrigt

Styrgruppen har nästa styrgruppsmöte 5/12 kl. 13.30-15.30 på vårdcentralen Kryddgården