Finsam blogg

Rapport om "Avbrott inom KomVux Malmö sfi"

På grund av samverkanssvårigheter och informationsluckor mellan myndigheter förmår samhället inte stötta ett antal malmöbor som behöver bland annat språkkunskaper för att komma vidare. Dessa personer kan inte heller, på grund av bristande språkfärdigheter, tillgodogöra sig andra insatser syftande till samhällsetablering och stagnerar därför i utanförskap och försörjningsberoende. Detta är utgångspunkterna för projektet "Utebliven etablering SFI".

Rapporten Avbrott inom Komvux Malmö sfi skrivs inom ramen för "Utebliven etablering SFI", och syftar till att öka kunskapen om varför sfi-elever avbryter sina studier. Läs den här.

Avbrott inom KomVux sfi