Finsam blogg

Make It work lämnar slutrapport

Make it work är ett projekt som finansierats av FINSAM sedan 2020 och som lämnar en slutrapport trots att de kommer fortsätta året ut med mindre aktivitet än under projektperioden. De sammanfattar sin verksamhet enligt följande:

Huvudmålet med Make it: work har varit att utveckla det befintliga samverkansarbetet mellan Daglig verksamhet enligt LSS (Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad) och Försäkringskassan för att möjliggöra för fler personer med insatsen daglig verksamhet och uppbär aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga från Försäkringskassan att närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete och behålla det över tid.

För att utveckla stödet i att närma sig arbetsmarknaden har ett arbetsnärmande program utvecklats. Programmet består av ett antal gruppträffar där arbetslivets villkor diskuteras, hur socialförsäkringens ramar ser ut och vilka stegförflyttningar som behöver göras för att ta sig mot arbete med lön.

Kunskapsnivån om sammanhanget mellan daglig verksamhet och aktivitetsersättningen var generellt låg hos deltagarna. Därför har stegen som måste tas för att kunna nå ett arbete förtydligats, bland annat via en gemensam planering mellan deltagaren, Försäkringskassan och daglig verksamhet. Denna planering har sedan legat till grund för deltagarens genomförandeplan i daglig verksamhet.

Försäkringskassan har i ett tidigt skede samverkat med daglig verksamhet i deltagarnas individuella planeringar.  Även om en deltagare bedömts ha ett flertal utvecklingsområden på sin väg mot arbete har Försäkringskassan tidigt i processen erbjudit gemensamma kartläggningar med Arbetsförmedlingen. Detta har skapat tydligare målbilder för deltagarna. Samtalen i projektet har gått från ”att så snabbt som möjligt nå arbete med lön”, till att i stället handla om ”att göra stegförflyttningar mot arbete”.

Daglig verksamhets och Försäkringskassans medarbetare har utbildats i samverkansmetoderna som Make it: work utarbetat. Daglig verksamhets medarbetare har också fått utbildning om ramarna för aktivitetsersättningen. Den utökade kunskapen har bidragit till ett mer kvalitativt stöd för brukare på väg mot arbete.

Gemensamt överenskomna rutiner är en grundförutsättning för hållbart samverkansarbete. En annan viktig faktor är tjänstepersonernas förhållningssätt och respekt gentemot varandras uppdrag. I Make it: work har det funnits en prestigelös laganda mellan daglig verksamhet och Försäkringskassan. En av projektmedarbetarna uttryckte det som att ”man gemensamt stöttar varandra i insatserna och planeringen”. Det goda arbetsklimatet är ett viktigt komplement till de överenskomna rutinerna.

Dialogerna i Make it: work’s referensgrupp har lett till att vägarna mot arbete förtydligats även för personer som har daglig verksamhet och uppbär sjukersättning från Försäkringskassan. Utvecklingsarbete av samverkan mellan daglig verksamhet och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad har också påbörjats. Målet är att skapa bättre vägar mot arbete för personer med daglig verksamhet och försörjningsstöd från kommunen.

Ett stöd för personer som nått anställning och därmed avslutat daglig verksamhet, har utarbetats. Arbetet med hur organiseringen av denna stödinsats, utan bistånd, ska se ut i framtiden kommer fortsätta. 

För att ta del av hela slutrapporten läs här!