Finsam blogg

Protokoll klart från styrelsemöte

Styrelsen i FINSAM i Malmö hade möte den 11/2.. Protokollet är nu klart för detta möte. Läs hela protokollet här. Större beslut som fattades var:

Inför mandatperiod FINSAM i Malmö 2023-2026

Styrelsen beslutar att ge förbundschefen i uppdrag att genomföra samtal om FINSAM i Malmös inriktningsmål för 2023-2026 enligt föredraget förslag under årets styrelsemöten.

Tertialrapport 3 2021

Styrelsen beslutar att ge förbundschefen i uppdrag att komplettera  tertialrapporterna med en inledande sammanfattning av  tertialrapporterna. Ytterligare förändring ska vara att varje projekt ska redovisas för sig i sin helhet.

Styrelsen beslutar att Fram ska svara på följande två frågor till nästa tertialrapport.

  • Varför är så stor andel som avslutats i projektet avslutade med anledning av sjukdom?
  • Vad planeras för att säkerställa ett inflöde av deltagare som säkerställer projektets mål? Vad finns det för bakomliggande orsaker till att inflödet är lågt.

Styrelsen beslutar att ge Avanti 2.0 i uppdrag att till nästa tertialrapport rapportera resultat på alla mål som finns i ansökan.

Styrelsen beslutar att KUR i nästa tertialrapport tydliggör vem som har ansvar för att deltagarna återkopplar till samhället och arbetsmarknaden efter insatsen Kultur på recept

Ersättning för deltagare i intervjuer

Styrelsen beslutar att godkänna att incitament i form av livsmedelscheck om maximalt 100 kr per intervju används under förutsättning att transaktionen kvitteras