Finsam blogg

Styrelseprotokoll underskrivet

Nu är styrelseprotokollet från styrelsemötet den 19 november underskrivet. Följande större beslut fattades:

  • att ge förbundschefen i uppdrag att be organisationerna som är ansvariga för Kultur på recept att besvara tre frågor till tertialrapportering 3 2021.
  • att anta Verksamhetsplan 2022
  • att anta Budget 2022
  • att anta intern styr- och kontrollplan 2022
  • att bevilja omfördelning av medel för Avanti 2.0 och Make it work.
  • att till styrelsemötena under våren 2022 inadjungera verksamhetschef för vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg och primärvårdschef Sydvästra Skåne för att diskutera utformningen av nästkommande mandatperiods verksamhet.

Logo_Färg