Finsam blogg

FINSAM i Malmö stödjer satsning kring sociala remisser via kultur på recept

FINSAM stödjer en samarbetssatsning kring sociala remisser via kultur på recept där kompetenscentrum för primärvården i Skåne och Försäkringskassan jobbar tillsammans för att utveckla lösningar som kan möta behovet av stöd vid psykisk ohälsa .

Så kallad social remittering av recept på aktiviteter utanför sjukvården blir allt mer vanligt och hänvänder sig primärt till patienter med psykisk ohälsa. Sociala remisser kan förstås som ett försök att ansluta människor till olika aktiviteter i sitt lokala samhälle för att lindra såväl sociala som hälsoinriktade problem och för att förbättra psykosocialt välbefinnande. I detta projektet vill vi därför stärka och öka samarbete med framförallt Försäkringskassan, men även med andra aktörer som stödjer patienternas återknytning till samhället, och som stödjer patienternas återgång till arbetslivet och egen försörjning.

Syfte: 

I  projektet vill vi stärka och öka samarbete med framförallt Försäkringskassan, men även med andra aktörer som stödjer patienternas återknytning till samhället, och som stödjer patienternas återgång till arbetslivet och egen försörjning. Syftet är att utveckla ett samarbete mellan Kompetenscentrum for Primärvården och Försäkringskassan för att stötta medborgare med mental ohälsa, hitta vägar att återkoppla till samhället och arbetsmarknaden – undersöka sätt att implementera ’sociala remisser’. 

Målgrupp: 

Vuxna personer (> 18 år) med psykisk ohälsa som t.ex ångest, stress, utmattningssyndrom, mild till måttlig depression, eller de som upplever isolering/ensamhetsproblematik. Detta gäller för de patienterna som är registrerade på medverkande vårdcentraler.

Insats: 

1. Samarbetet:

Projektet syftar till att utveckla KuRinsatsen till en hållbar insats för att stötta medborgare med mental ohälsa och stärka samarbetet mellan primärvården och Försäkringskassan, där långsiktiga insatser kommer att gynna framförallt patienterna, men även stärka samarbetet mellan Primärvården och andra aktörer i samhället. För att KUR ska kunna få större och långsiktig effekt och leda till att fler Malmöbor kommer ut i arbete eller studier, behöver insatsen länkas till de arbetslivsinriktade insatserna som finns tillgängliga i Malmö (samhället).  

2. KuR-programmet

KuR erbjuder personer med psykisk ohälsa, vilka behandlas inom primärvården, ett komplement till traditionell behandling där möjligheten att öka sitt psykiska välbefinnande kan ske genom kulturella aktiviteter i gemenskap med andra. Att ha en tid att passa, umgänge med andra samt positiva upplevelser som konst och kultur i dess olika former kan tillgodose, ger goda möjligheter till en större livsglädje och styrka, välbefinnande samt även en träning i att komma tillbaka till arbetslivet efter en tids sjukskrivning. KuR fokuserar på det som är friskt och bra, vilket ytterligare stärker individens möjlighet till ett bättre mående.

3. Forskningsdelen:
Syftet med forskningsdelen är att bättre förstå vilken sociopsykologisk effekt ett gruppbaserat aktivitetsprogram på 10 veckor kan ha på sjukskrivna och socialt isolerade patienter i primärvården

Beviljad finansiering: 

1 augusti 2021 – 31 augusti 2024

Aktuellt: 

Ansökan