Finsam blogg

Finsam i Malmö satsar på samordning inom utbildning

Finsam i Malmö satsar på samordning mellan vuxenutbildningen, Arbetsmarknads-och socialförvaltningen, Region Skåne och Arbetsförmedlingen inom utbildning för att minska utanförskap och beroende av offentlig försörjning.

Utanförskapet i Malmö har ett högt pris; främst för enskilda personer, deras närstående men också samhället i stort. Utbildningsnivån är för låg i dessa grupper och språkkunskaper saknas för att kunna ta de nästa stegen mot etablering och medborgarskap. Personer som borde vara på Sfi är det inte och får därför inte möjlighet att ta sig ur utanförskapet. 

På grund av samverkanssvårigheter och informationsluckor mellan myndigheter förmår samhället inte stötta ett antal malmöbor som behöver bland annat språkkunskaper för att komma vidare. Dessa personer kan inte heller, på grund av bristande språkfärdigheter, tillgodogöra sig andra insatser syftande till samhällsetablering och stagnerar därför i utanförskap och försörjningsberoende. 

Syfte: 

Det långsiktiga målet för insatsen är att fler malmöbor ska bryta sitt utanförskap. De mer närliggande målen är att få in personer som saknar självförsörjning och/eller långsiktig planering i sfi-studier och behålla dem där tills de är avslutade med uppnådda kursmål.

För att nå dit behöver vi göra en kunskapssatsning för inblandade parter – den primära målgruppen av medarbetare – som leder till bättre och sammanhållna planeringar för malmöbor som behöver våra insatser. Koordinatorstjänsterna är navet i den satsningen men kunskapsspridningen förväntas nå samtliga berörda medarbetare inom Komvux Malmö, ASF och Arbetsförmedlingen i Malmö.

Parternas kunskapsnivå höjs, samarbetet om individer och grupper underlättas, antagning och studieplanering blir smidigare, negativa avbrott kan motverkas på flera fronter.

Målgrupp: 

Primär målgrupp

Handläggare och medarbetare i respektive organisation och civilsamhället. 

Sekundär målgrupp

Utrikesfödda med svaga kunskaper i svenska språket, som inte är självförsörjande. 

SFI-studerande som är på väg att avbryta sina studier pga negativa eller okända orsaker. 

Insats: 

För att underlätta för malmöbor som behöver långsiktigt stöd för att etablera sig i samhället inrättas två koordinatorstjänster knutna till Komvux Malmö;

  1. En samordnare som jobbar med Arbetsförmedlingen samt Arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att malmöbor som behöver det ska beredas lämplig plats på Sfi i Komvux Malmös regi
  2. Den andra tjänsten analyserar, bevakar och föreslår, tillsammans med Komvux pedagogiska stödorganisation, insatser för att förhindra negativa avbrott från sfi-studierna.

Beviljad finansiering: 

1 september 2021 – 30/6 2024

Aktuellt: 

Ansökan