Finsam blogg

FINSAM i Malmö investerar i samarbete mellan primärvården och Malmö stad

FINSAM i Malmö investerar i samarbete mellan primärvården och Malmö stad i syfte att skapa effektiva planeringsprocesser inom området hälsa, arbete och ekonomi i samverkan med den enskilde Malmöbon. 

I dagsläget finns det inte tillräckligt utvecklade och etablerade metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö, vilket riskerar att leda till att Malmöbor faller mellan stolarna. De huvudsakliga problemen är att (1) socialtjänsten upplever att det finns en informationsbrist från sjukvården sida; (2) Arbetsmarknadsavdelningen upplever att det finns ett behov av närmre dialog med vården och (3) sjukvården upplever att utförandet av tidskrävande utlåtanden inte hjälper patienterna vidare. För att komma till rätta med ovanstående problemformulering ska Kryddgårdenmodellen implementeras inom primärvården i Malmö samt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Syfte: 

Syftet med Kryddgårdenmodellen är att optimera interna processer och samverkan för Malmöbor med behov av insatser från både kommun och primärvård. Målsättningen är med andra ord att skapa effektiva planeringsprocesser inom området hälsa, arbete och ekonomi i samverkan med den enskilde Malmöbon. Utgångspunkten ska vara rätt profession på rätt plats och rätt insats vid rätt tidpunkt. Insatsen syftar också till att få en gemensam helhetssyn om den enskilda Malmöbons situation. Därtill ska den enskilda Malmöbon få en ökad delaktighet i sin planering,

Målgrupp: 

Malmöbor i yrkesverksam ålder med hälsoproblem och försörjningsstöd som har behov av samordnat stöd på vägen mot arbete och självförsörjning.

Ytterligare målgrupp är de fem enheterna inom ekonomiskt bistånd, AMA samt de 18 offentliga vårdcentralerna i Malmö.

Då AMA även hanterar andra guppen som inte erhåller försörjningsstöd som exempelvis unga vuxna upp till 29 år ges styrgruppen i uppdrag att under projektets gång se över ifall målgruppen ska utökas till att även innefatta dem.

Insats: 

Tydliggör och utveckla REKO-rollen vid vårdcentralen till att...

  • …ansvara för det medicinska underlaget “hälsoförfrågan” i dialog med läkare.
  • ...vara representant för vårdcentralen vid SIP-möte i dialog med läkare.
  • ...vara kontaktperson på vårdcentralen ut mot ASF.

Förankra och etablera Kryddgårdenmodellen som arbetsmetod på de offentliga vårdcentralerna

  • Förankra det medicinska underlaget “hälsoförfrågan” enligt utarbetad mall.
  • SIP-möte ska etableras som metod för samverkan inom områdena hälsa, arbete och ekonomi.

Förankra metoder och rutiner inom ASF

  • Förankra det medicinska underlaget “hälsoförfrågan” enligt utarbetad mall.
  • SIP-möte ska etableras som metod för samverkan inom områdena hälsa, arbete och ekonomi.
  • Genomföra utbildningsinsatser mot socialsekreterargrupper inom ekonomiskt bistånd när det kommer till arbetssätt rörande ohälsa. Se över ifall det finns behov av att utöka och/eller upprätta nya konsultationsforum där medarbetare får stöd i metod och bedömning av svåra ärenden.

Beviljad finansiering: 

1 september 2021 – 31/8 2024

Läs ansökan nedan

Ansökan