Finsam blogg

FINSAM i Malmö har avgett årsredovisning för 2020

Revisorerna har granskat årsredovisningen och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Läs hela årsredovisningen samt granskningsrapporter och revisions berättelser nedan. Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda och beviljar styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet. De bedömer också att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig och att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.

KPMG lämnar en rekommendation i sin granskningsrapport. 
• Då storleken på eget kapital överstiger nationella rådets riktlinjer rekommenderar vi att förbundet aktivt arbetar med att minska detta.

Finsam > Detta gör vi > Dokument > Årsredovisning (finsamimalmo.se)