Finsam blogg

Styrelseprotokoll underskrivet

Protokoll från styrelsemötet i FINSAM i Malmö 19 februari 2021 är nu underskrivet.

Följande större beslut fattades:

Uppföljning ”Inriktning FINSAM i Malmö 2019-2022”

Styrelsen fattar beslut att till nästa styrelsemöte ge förbundschefen i uppdrag  

att inventera på vilket sätt FINSAM i Malmö skulle kunna jobba mer fokuserat som tjänstekonsulter kring något av följande tre områden: psykisk ohälsa, ungas arbetslöshet och mående eller utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

att ta fram förslag på hur FINSAM i Malmö skulle kunna sprida podden Vet Ni! mer under 202

att ta fram underlag och förbereda för en diskussion kring vad FINSAM i Malmö är och vilket värde FINSAM i Malmö ger sina medlemmar.

Månadsrapport FRAM och Avanti 2.0

Styrelsen fattar beslut att

att ge förbundschefen i uppdrag att bjuda in företrädare för FRAM, Avanti 2.0 och Malmökraften till nästa styrelsemöte. Frågor för dessa att besvara från styrelsen är:

  • hur påverkas insatsen av covid-19
  • kommer insatsens hela budget att användas för 2021
  • kommer insatsen kunna leverera mot den förväntade omsättningen av deltagare och de mål som angivits i ansökan

Uppdatering riktlinjer för uppföljning och utvärdering

Styrelsen beslutar

att anta de uppdaterad riktlinjerna för uppföljning och utvärdering 2021–2022

Inkomna problemformuleringar

Primärvården i Malmö som tänkt projektägare har lämnat in två problemformuleringar för projekt och vuxenutbildningen i Malmö stad som tänkt projektägare har lämnat in en problemformulering.

Styrelsen beslutar

att ställa sig positiv till att Region Skåne och Malmö stad inkommer med en gemensam ansökan utifrån inlämnad problemformulering kring Kryddgårdsmodellen under förutsättning att problemformuleringen kring Malmö stads organisering uppdateras utifrån nuvarande organisering.

att ställa sig positiv till att Malmö stads vuxenutbildning och arbetsmarknads- och socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne inkommer med en gemensam ansökan utifrån inlämnad problemformulering kring Malmöbor i behov av SFI under förutsättning att det visar på vilket sätt detta kompletterar ordinarie verksamhet och tydligt visar kopplingen till FINSAM i Malmös verksamhet.

att ställa sig positiv till att Region Skåne och Försäkringskassan inkommer med en gemensam ansökan utifrån inlämnad problemformulering kring kultur på recept under förutsättning att förutsättningarna att bedriva verksamhet under covid-19 särskilt tydliggörs.

att ge förbundschefen i uppdrag att säkerställa följande för alla tre problemformuleringarna:                   

  • att de prioriterade problemformuleringarna utgår från styrdokumentet ”Inriktning FINSAM i Malmö 2019–2022” vid framtagande av ansökningar.
  • att dessa problemformuleringar tydligt visar vilka mätbara effekter och utfall projekten ska ha och hur aktiviteterna i ansökan bidrar till dessa samt vilka problem som förväntas lösas vid ett framtagande av ansökningar.
  • att alla problemformuleringarna beskriver på vilket sätt de förväntas påverkas av rådande situation kring covid-19.

Läs protokollet i sin helhet här: Underskrivet styrelseprotokoll