Finsam blogg

Årets första styrelsemöte

På fredag har styrelsen i FINSAM årets första styrelsemöte. Dagordningen är som följer:

 1. Val av protokolljusterare
 2. Uppföljning Inriktning 2019-2022
 3. Tertial 3 2020
 4. Tjänsteutlåtande slutrapporter Aktivitetscenter och Avanti
 5. Ekonomi 2021
 6. Uppföljning verksamhetsplan 2021
 7. SUS rapport januari 2021
 8. Månadsrapport FRAM och Avanti 2.0
 9. Inkomna problemformuleringar
 10. Uppdatering riktlinjer för uppföljning och utvärdering
 11. Mötestider 2021
 12. Ansvarsfrihet för finansiella samordningsförbund (FINSAM)