Finsam blogg

Slutrapport Aktivitetscenter

Aktivitetscenter har drivit arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som på grund av ohälsa inte kunnat ta del av ordinarie arbetsmarknadsinsatser och därför varit behjälpta av samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö Stad och Region Skåne. Insatserna har varit Aktivering i grupp, Arbetsförmågebedömning och Arbetsträning.

Aktivitetscenter har under sin projekttid utvecklat mottagningsprocessen för både remittering och den inledande tiden för deltagaren. Vidare har insatstiden för aktiviteterna prövats i olika omfattning för att ge fler Malmöbor möjligheten att delta. Dialog och stöd i remitteringsprocessen med samverkansparter samt löpande uppföljning och avstämning har pågått för minskad rundgång och tydliga överlämningar vid avslut. Utmaningar har varit att inte kunna reglera inflödet samt att det saknats sätt att överlappa i deltagarens process till nästa steg.

Mycket utvecklingsarbete har gjorts kring aktiviteter och stödinsatser vilket visat sig till allra största del väldigt lyckosamma. Det har inbegripit både de tre stora huvudaktiviteterna (Aktivering i grupp, Arbetsförmågebedömning och Arbetsträning) och de kompletterande aktiviteter kring friskvård, mentorstöd, språkutveckling och naturunderstödd rehabilitering. Det har prövats olika varianter av upplägg för att kunna möta den stora variation av behov som finns i målgruppen.

Den breda målgruppen har påkallat stor flexibilitet och lyhördhet för att kunna möta upp och anpassa för olika behov. En utmaning har varit att skapa insatser för deltagare med stor och komplex ohälsa som många gånger inte varit i hälsomässigt skick för att kunna ta del av och ha nytta av aktiviteterna. I dessa fall har behovet kring remitteringen mer varit att styrka oförmåga snarare än förhoppningen om att stärka en förmåga. En annan utmaning har varit att tillhandahålla aktiviteterna till personer som helt saknar svenskkunskaper. Här har insatsen mest fungerat som en träning av språket och insatsen för huvudproblematiken kring ohälsan har fått stå tillbaka. Detta är funktioner som det finns behov av men det har till viss del blivit på bekostnad av att jobba mer aktivt mot ett arbetsliv.

Det har varit en styrka på Aktivitetscenter att kunna möta upp behoven med stor anpassningsförmåga och en samlad kompetens till nytta för den enskilde samt med insatser som inte finns i det ordinarie utbudet. Ur ett sortiment av aktiviteter har deltagaren kunnat ta del av olika koncept genom vilka man kan upptäcka och utveckla resurser och förmågor. Aktivitetscenters gemensamma förhållningssätt har byggt på tillgänglighet, nära stöd, trygg miljö, uppmuntran och utmaningar i deltagarens process. Det har funnits marginaler för den individuella processen att kunna ta steg mot ett arbetsliv eller för att kunna ta ett steg tillbaka utifrån andra behov och förutsättningar.

Samverkan med remittenter har fungerat väldigt bra utifrån ett gemensamt intresse att ge deltagaren adekvat stöd i processen. Det som varit en återkommande utmaning har varit väntetider och kontinuitet vilket har påverkat möjligheten till den progression som avsetts. Att kunna erbjuda flera olika insatser under samma tak är självklart positivt men om logistiken gör att processen för deltagaren bryts så blir det kontraproduktivt. Växelverkan är en värdefull motor men viktigt är att också hålla koll på att riktningen i uppdraget står fast.

Läs hela rapporten här!