Finsam blogg

Styrelsemöte i FINSAM i Malmö

Följande stod på dagordningen:

  1. Malmökraften
  2. Ekonomi – budget 2019 och flerårsprognos
  3. SUS rapport
  4. Uppföljning verksamhetsplan 2019 – årshjul och effekter
  5. Årsredovisning 2018
  6. Uppdragsbeskrivning FINSAM i Malmö 2019 - 2022
  7. Tertialuppföljning 1, 2019
  8. Vet ni!!
  9. Slutrapporter från Integrerad verksamhet och CaMp
  10. Region Skåne - ägardirektiv