Finsam blogg

Styrelsen i samordningsförbundet har haft sammanträde

Dagordningen var enligt följande:

 • Nya styrelseledamöter FINSAM - Välkomna
 • Ekonomi – utfall budget 2018, budget 2019 och flerårsprognos
 • SUS rapport 2018
 • Uppföljning verksamhetsplan 2019 – årshjul och effekter
 • Uppdragsbeskrivning FINSAM i Malmö 2019 - 2022
 • Mötestider 2019
 • Tertialrapport 3 2018 med svar från 3 projekt
 • Utvärdering Malmökraften
 • FINSAM konferensen i Stockholm
 • Vet Ni!!
 • Omfördelning av personalresurser inom projektet AVANTI

Se protokoll här.