Finsam blogg

Fler ska få möjlighet att gå från daglig verksamhet till lönearbete

Nu satsas på att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna gå från daglig verksamhet till ett arbete på arbetsmarknaden. Malmö har ett unikt utgångsläge för att lyckas med målsättningen.

Det finns en tydlig politisk inriktning i Malmö stad på att fler personer ska gå från daglig verksamhet till lönearbete. De närmaste åren görs en stor satsning på bättre samverkan mellan funktionsstödsförvaltningen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Satsningen innebär att övergången från daglig verksamhet till ett lönearbete ska underlättas. Det som krävs är ett bra stöd, både inför och en tid efter, övergången. Eftersom nästan all daglig verksamhet finns i kommunal regi i Malmö nås de allra flesta som är berörda av satsningen.

Idag finns det risk för ”glapp” mellan aktörerna som kan leda till en inlåsningseffekt i daglig verksamhet. För många personer med funktionsnedsättning är det ett stort steg att lämna sin dagliga verksamhet för arbetsmarknaden. Det saknas bra metoder och riktat arbetsförberedande stöd för att göra övergången så bra och hållbar som möjligt.

Via finansiering från FINSAM Malmö på drygt 3 miljoner kronor under två år ska nya sätt att arbeta runt individen provas.

- Projektet fördjupar samarbetet mellan arbetsgivare, daglig verksamhet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och projektdeltagarna. Ett bra samarbete är avgörande för att individuella styrkor ska kunna tas till vara på arbetsmarknaden. Avgörande är också att kunna ge ett anpassat stöd när det behövs. Det ska projektet skapa former för, säger Anders Sjöholm, projektledare.

Kontaktpersoner:

Anders Sjöholm, projektledare, telefon 0766 - 33 69 70, funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad

Susann Ellkvist, enhetschef, Försäkringskassan, telefon 010-118 66 33, 070-384 19 46

Roko Kursar, ordförande funktionsstödsnämnden Malmö stad, via Ursula Savonius, politisk sekreterare telefon 073 - 856 79 36.

Sedat Arif, ordförande FINSAM i Malmö, telefon 040 - 34 10 05, 0734 - 20 01 50.

Utskickat av: Ingela Davidsson, kommunikationschef funktionsstödsförvaltningen, telefon 0766 - 33 62 07.