Finsam blogg

FINSAM tar fram metodstöd för Malmökraften

Projektledningen för Malmökraften har sedan projektstarten arbetat systematiskt och kontinuerligt med frågor kopplade till Malmökraftens arbetssätt, processer och metod. Under hösten 2018 togs en handlingsplan fram som bland annat preciserar projektets arbetssätt och aktiviteter. Våren 2019 sammanställdes en best practice som beskriver identifierade framgångsfaktorer. Under hösten 2019 identifierade projektledningen ett behov av att ytterligare försöka förstå och synliggöra arbetet som bedrivs i Malmökraften. Beslutet togs att uppdra åt FINSAM i Malmös utredare att sammanställa befintlig kunskap och erfarenheter i ett metodstöd. Materialet är tänkt att kunna fungera som ett underlag inför det fortsatta utvecklingsarbetet i Malmökraften 2.0.

Läs hela metodstödet här!