Finsam blogg

SUS i Malmö 2018

SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. SUS är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som har finansierats av anslaget Bidrag till sjukskrivningsprocessen. SUS är ett enhetligt system som dels möjliggör uppföljning med stöd av rapporter och dels möjliggör transparens då rapporterna är tillgängliga för samtliga SUS.

För 2018 har nedanstående antal deltagare registrerats i SUS

SUS2018

Utöver detta har också en löpande månadsrapportering tagits fram som presenteras och diskuteras i styrelsen. Då Malmö varit aktivt med SUS registrering under flera års gavs under december månad möjligheten att vara med i en film som produceras av Nationella rådet kring just användandet av SUS.