Finsam blogg

Rapport om ungas inflytande

FINSAM i Malmö ombads genomföra intervjuer med unga vuxna som deltar på UngMalmö. Syftet var att ta fram ett underlag som skulle kunna användas för att utveckla verksamheten i enlighet med ungas behov och förutsättningar. Nedanstående rapport har tagits fram utifrån detta uppdrag:

DUArapport