Finsam blogg

Unga Vuxna mottagningarna i Lund och Malmö beställer utredningsuppdrag

Styrgrupperna för Unga Vuxna mottagningarna i Lund och Malmö, önskar en utvärdering av mottagningarnas verksamhet och innehåll. De vill utvärdera om de gör rätt saker, når rätt individer, och fyller en plats i det totala utbudet för målgrupperna, och om de gör samma sak i Lund och Malmö.

De önskar därför bl a

  • bedömning av om innehållet i verksamheterna motsvarar det ursprungliga uppdraget, och/eller uppdraget som det är beskrivet i Region Skånes förfrågningsunderlag för tilläggsåtagande Unga Vuxna mottagning.
  • Utvärdering av hur målgruppen möts av andra aktörer, samverkansprojekt, digitala plattformar etc. Kompletteras totalutbudet?
  • fylls det organisatoriska mellanrum som ofta blir mellan primärvård – kommun – specialistsjukvård – andra aktörer?
  • Finns delar i de två verksamheterna som bör ensas, fasas ut eller överföras mellan de två?
  • Vad tycker olika intressenter om Unga Vuxna mottagningarnas erbjudande?
  • Finns outnyttjade samverkansvinster med andra aktörer?

Detta var en fråga som biträdande primärvårdschef Malmö och mellersta Skåne ställde till FINSAM i Malmö och Lund. Bägge förbunden ställde sig positiva och resonerade sig fram till att utredaren på FINSAM i Malmö skulle ta sig an uppdraget. I veckan startade uppdraget igång genom att utredaren träffade styrgrupperna i både Malmö och Lund för Unga Vuxna uppdragen. Uppdraget beräknas slutredovisas till sommaren 2020.

utredning