Finsam blogg

Tramadol projektets slutrapport

Tramadol Maria Malmö är ett Finsam-finansierat projekt som pågått under perioden december 2017 till oktober 2019. Primär målgrupp för projektet har varit unga mellan 16–25 år med missbruk av tramadol som sökt behandling på Maria Malmö. Sekundär målgrupp har varit yrkesverksamma som på olika sätt möter den primära målgruppen i sin profession. Projektet har innefattat aktiviteter i tre olika områden:

  •  Kartläggning och kunskapsinhämtning kring ungdomars tramadolmissbruk
  •      Kunskapsspridning och samverkan
  •  Utarbeta en arbetsmodell för att möta den primära målgruppens behov

Läs slutrapporten här! 

rs_webb