Finsam blogg

Ansökan om fortsättning på Malmökraften inlämnad till ESF

En ansökan om att fortsätta bedriva Malmökraften tom 30 juni 2022 har lämnats in till ESF av förbundets alla medlemmar. En gemensam ansökan kommer också lämnas till FINSAM om medfinansiering till detta projekt.

Projektet beskrivs i ansökan enligt följande:

I Malmökraften 2.0 ska parterna fokusera på att minimera ställtider och väntetider för att påskynda arbets- och utbildningsförberedande insatser som ska leda till egen försörjning. Den bärande idén är att bryta myndigheternas stuprörsbeteenden, genom att gå över till myndighetsgemensam samordnad individuell planering. Genom projektet MALMÖKRAFTEN 2.0 vill parterna lansera en myndighetsgemensam kraftsamling för att lämna stuprörsprincipen och undvika övervältring av klienter med svårlösta behov. Samverkande myndigheter kommer att möta individerna i målgruppen gemensamt, och genom detta kartlägga individuella behov och förutsättningar, erbjuda ett samlat utbud av stöd och insatser som snabbt leder till utbildning eller sysselsättning. Särskilt angeläget är att förbättra ställningen på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor, som inte sällan får stå tillbaka på arbetsmarknaden pga. vård av barn eller låga förväntningar om deras närvaro på arbetsmarknaden.

Målgruppen i ansökan för det önskade projektet är arbetssökande, folkbokförda i Malmö med samverkansbehov, med eller utan försörjningsstöd som deltar i Jobb- och utvecklingsgarantin och personer som uppbär sjukpenning. Därutöver arbetssökande med ekonomiskt bistånd, som har minst 12 månaders obruten inskrivningstid vid Arbetsförmedlingen. Personer i målgruppen har under lång tid varit i kontakt med offentliga organisationer men ändå inte fått ett stadigvarande fäste på arbetsmarknaden. Arbetssökande som uppbär försörjningsstöd och har en obruten inskrivningstid vid Arbetsförmedlingen om minst 12 månader är prioriterade. 

esf