Finsam blogg

Styrelsemöte 22 maj

Nu är protokollet för styrelsemötet i FINSAM i Malmö undertecknat.Följande större beslut togs:

Malmökraftens fortsättning  och olika finansieringsmöjligheter diskuterades. Delfinansiering via ESF diskuterades som en möjlighet. Styrelsen ser det som önskvärt att Malmökraften vid en fortsättning behåller sin storlek och sina volymer.Styrelsen beslutade att ge förbundschefen i uppdrag att i dialog med styrgruppen för Malmökraften undersöka olika finansieringsmöjligheter för en fortsättning av Malmökraften efter 2019.

Styrelseprotokoll FINSAM i MAlmö 22 maj 2019