Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Kryddgårdenmodellen 2021 - 2024

I dagsläget finns det inte tillräckligt utvecklade och etablerade metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö, vilket riskerar att leda till att Malmöbor faller mellan stolarna. De huvudsakliga problemen är att (1) socialtjänsten upplever att det finns en informationsbrist från sjukvården sida; (2) Arbetsmarknadsavdelningen upplever att det finns ett behov av närmre dialog med vården och (3) sjukvården upplever att utförandet av tidskrävande utlåtanden inte hjälper patienterna vidare. För att komma till rätta med ovanstående problemformulering ska Kryddgårdenmodellen implementeras inom primärvården i Malmö samt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Syfte: 

Syftet med Kryddgårdenmodellen är att optimera interna processer och samverkan för Malmöbor med behov av insatser från både kommun och primärvård. Målsättningen är med andra ord att skapa effektiva planeringsprocesser inom området hälsa, arbete och ekonomi i samverkan med den enskilde Malmöbon. Utgångspunkten ska vara rätt profession på rätt plats och rätt insats vid rätt tidpunkt. Insatsen syftar också till att få en gemensam helhetssyn om den enskilda Malmöbons situation. Därtill ska den enskilda Malmöbon få en ökad delaktighet i sin planering,

Målgrupp: 

Malmöbor i yrkesverksam ålder med hälsoproblem och försörjningsstöd som har behov av samordnat stöd på vägen mot arbete och självförsörjning.

Ytterligare målgrupp är de fem enheterna inom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsavdelningen samt den 17 offentliga vårdcentralerna i Malmö.

Då arbetsmarknadsavdelningen även hanterar andra guppen som inte erhåller försörjningsstöd som exempelvis unga vuxna upp till 29 år ges styrgruppen i uppdrag att under projektets gång se över ifall målgruppen ska utökas till att även innefatta dem.

Insats: 

Tydliggör och utveckla REKO-rollen vid vårdcentralen till att

  • ansvara för det medicinska underlaget “hälsoförfrågan” i dialog med läkare.
  • vara representant för vårdcentralen vid SIP-möte i dialog med läkare.
  • vara kontaktperson på vårdcentralen ut mot Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Förankra och etablera Kryddgårdenmodellen som arbetsmetod på de offentliga vårdcentralerna

  • Förankra det medicinska underlaget “hälsoförfrågan” enligt utarbetad mall.
  • SIP-möte ska etableras som metod för samverkan inom områdena hälsa, arbete och ekonomi.

Förankra metoder och rutiner inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

  • Förankra det medicinska underlaget “hälsoförfrågan” enligt utarbetad mall.
  • SIP-möte ska etableras som metod för samverkan inom områdena hälsa, arbete och ekonomi.
  • Genomföra utbildningsinsatser mot socialsekreterargrupper inom ekonomiskt bistånd när det kommer till arbetssätt rörande ohälsa. Se över ifall det finns behov av att utöka och/eller upprätta nya konsultationsforum där medarbetare får stöd i metod och bedömning av svåra ärenden.

Beviljad finansiering: 

1 september 2021 – 31/8 2024

Kontakt: 

Karina Mattsson Nilholm, koordinator Kryddgårdenmodellen, karina.mattssonnilholm@skane.se 

Aktuellt: 

Läs ansökan här!

Uppföljning hösten 2023

Kryddgårdenmodellen 2024-2027

Kryddgårdenmodellen har under 3 år byggt grunden för en modell till fördjupad samverkan mellan den offentliga primärvården och ASF inom Malmö stad. Samarbetet har förbättrat möjligheterna för Malmöbor att komma ut i arbete och studier genom att kommunikationen mellan organisationerna förbättrats. Hälsoförfrågan uppfattas av organisationernas medarbetare som ett konstruktivt informationsdokument mellan organisationerna inför planering gällande arbetshindrande ohälsa. Rehabkoordinatorerna är etablerade kontaktpersoner för ASF. Lokala REKOforumet utgör ett stöd för att tydliggöra REKO-funktionen samt ger utrymme för dialog då potentiella aktörer i Malmöbons kontext bjuds in till forumet. SIP används då behov av samordning finns för att Malmöbon ska nå mål som arbete/studier, egen ekonomi och ökad hälsa.

Det finns kvarstående behov av insatser för att nå enhetlighet, tillgänglighet och samordnat personcentrerat stöd för att alla Malmöbor ska ges chans att nå arbete/studier.

Läs mer

Malmökraften

I Malmökraften arbetar Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Försäkringskassan, primärvården och psykiatrin i Region Skåne och FINSAM i Malmö tillsammans för att minska den långtidsarbetslöshet som bitit sig fast på grund av matchningsproblem mellan arbetsgivare och befintliga arbetstagare i Malmö, låg utbildningsnivå, glappet för arbetslösa sjukskrivna som inte klarar kriterierna för det förstärkta samarbetet, ojämställdhet mellan kvinnor och män gällande arbetsmarknadsinsatser och ohälsa.

Läs mer

Kryddgårdenmodellen 2021 - 2024

I dagsläget finns det inte tillräckligt utvecklade och etablerade metoder för samplanering och informationsutbyte mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och primärvården i Malmö, vilket riskerar att leda till att Malmöbor faller mellan stolarna. De huvudsakliga problemen är att (1) socialtjänsten upplever att det finns en informationsbrist från sjukvården sida; (2) Arbetsmarknadsavdelningen upplever att det finns ett behov av närmre dialog med vården och (3) sjukvården upplever att utförandet av tidskrävande utlåtanden inte hjälper patienterna vidare. För att komma till rätta med ovanstående problemformulering ska Kryddgårdenmodellen implementeras inom primärvården i Malmö samt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Läs mer

FRAM

Grunden för FRAM är en arbetsmarknadsinsats med arbetsträning i anpassad miljö, men med utökat fokus på de indikatorer som det danska forskningsprojektet ”Jobbindikatorprojektet” identifierat, med särskilt fokus på att skapa en stark samverkan mellan FINSAM:s deltagande parter.

Läs mer